Miljöministrar uppmanar till ett grönare Europa

Den 28 oktober träffades EU:s miljöministrar i Luxemburg för att ta de första stegen mot en gemensam EU-position inför de internationella förhandlingarna om ett nytt globalt klimatavtal i Paris år 2015. Under mötet diskuterade man även en grönare planeringstermin, EU:s cykel för samordning av den ekonomiska politiken i Europa, samt Europa 2020-strategin. Slutsatsen från mötet är att en grönare ekonomi bidrar till långsiktigt välstånd där behovet av en övergång till en resurseffektiv cirkulär ekonomi är nödvändigt. Bland annat lyftes det fram under mötet att resurseffektivitets målet i EU 2020-strategin måste bättre integreras genom en icke-bindande målsättning.

Klimatförhandlingar i Lima
På basis av det EU:s nya ramverk för klimat och energi till 2030, som antog av EU:s stats- och regeringschefer den 24 oktober, antog miljöministrarna slutsatser inför klimatförhandlingar i Lima (COP 20) i december. Det är sista etappen före FN-förhandlingarna i Paris 2015 som ska leda till ett nytt globalt klimatavtal.

Grönare planeringstermin för EU, EU 2020-strategin och avfallsdirektivet
Under mötet diskuterades att bättre hänsyn bör tas till cirkulära ekonomiska principer och potentialen för gröna jobb inom den europeiska planeringsterminen. Det finns behov att genomföra en mer strukturerad och regelbunden rapportering om grön kompetens, sysselsättning och tillväxt som en del av den gemensamma sysselsättningsrapporten som innehåller den årliga tillväxtöversikten. Under mötet betonades också att definitionen av gröna jobb måste vidareutvecklas för att undvika att begränsa till arbetstillfällen i “grön sektor”. Även lyftes behovet av ett fungerande verktyg för att bättre kunna redovisa framsteg av resurseffektivitet på nationell nivå genom att utveckla ett system för att bedöma naturresurser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Under mötet diskuterades även förslag gällande avfallsdirektivet vars syfte är att minimera mängden avfall och i mesta möjliga mån återanvända så mycket som möjligt.

Dessa slutsatser är en del av halvtidsöversynen av Europa 2020-strategin. Tillsammans med synpunkter från övriga EU ministrar kommer slutsatserna ligga till grund för en sammanfattande rapport som ska godkännas av EU:s regeringschefer i Europeiska rådet i december.

Läs mer i sammanfattningen från mötet

Länk till North Sweden tidigare nyhet om målen för EU:s ramverk för energi och klimat 2030

/Erica Rönnqvist

04 Nov 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information