Påverka EU:s program för hållbar stadsutveckling

I ett samråd får du möjligheten att påverka EU:s program för hållbar stadsutveckling, URBACT. Du deltar genom att svara på frågor och hjälper på så sätt programkommittén att förstå vilka utmaningar din stad står inför. Delta senast 13:e maj.

URBACT är en del av den territoriella samarbetspolitiken och är ett så kallat interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU. De städer som deltar behöver inte gränsa till varandra för att samarbeta. Programmen fokuserar istället på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer.

Programutkastet för URBACT finns fyra utpekade prioriteringsområden:

- Förbättrad kapacitet för policyer
- Policydesign
- Policyimplementering
- Kunskapsutbyte 

Målet med URBACT är att arbeta mot fem tematiska mål som finns i EU:s tillväxt strategi Europa 2020.

  1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
  2. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.
  3. Skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande.
  4. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.
  5. Främja social inkludering och bekämpa fattigdom.

 

Läs mer om hur du deltar i samrådet

/Jessica Wikström

06 Maj 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information