Regeringen backar upp de regionala strukturfondsprogrammen

Regeringen har nu beslutat om de åtta regionalfondsprogrammen och ett nationellt regionalfondsprogram. Regeringens beslut innebär att de regionala strukturfondsprogrammen som Sveriges regioner arbetat med det senaste året backas upp av regeringen och skickas därför vidare till EU-kommissionen för godkännande.

Bakgrund regionalfondsprogrammen
Hela Sverige omfattas av strukturfondsprogram inom målet för investeringar i tillväxt och sysselsättning. Under perioden 2014-2020 kommer dessa program att omfatta 29 miljarder kronor, varav cirka 16 miljarder kronor ligger i potten för regionalfonden (ERUF) medan cirka 13 miljarder kronor finns i socialfonden (ESF). 

De åtta regionalfondsprogrammen är framtagna av regioner i Sverige, där Västerbotten och Norrbotten ingår i området Övre Norrland. I programmen har lokala och regionala företrädare möjlighet att framföra hur man på regional och lokal nivå på bästa sätt kan engageras och delta i arbetet med europeiska struktur- och investeringsfonder i Sverige genom att presentera vilka åtgärder som prioriteras inom ramen för stödprogrammen.   

 

Övre Norrland
I Övre Norrland har det regionala strukturfondsprogrammet arbetats fram av Region Västerbotten i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten. Sammantaget ska programmet leda till strukturella förändringar som ger högre tillväxt, mer entreprenörskap och fler i arbete. 

 

Regionrådet för Region Västerbotten, Erik Bergkvist (S), är till viss del kritisk till den process som krävs för att programmen ska kunna godkännas. Bergkvist menar att regeringen tagit lång tid på sig att skicka in programmen till EU-kommissionen. Region Västerbotten hade ett programförslag färdigt i oktober 2013, vilket innebär att det tagit sex månader för regeringen att vidarebefordra det till EU-kommissionen.

- Den förra programperioden har redan tagit slut och utvecklingsprogram i regionen avslutas vartefter. Vi riskerar att förlora kompetens och det blir dyrbart för samhället om människor blir arbetslösa, säger Erik Bergkvist.

Vad händer nu?
När EU-kommissionen mottagit programmen från en nationell regering, har institutionen sex månader på sig att godkänna programmen. Därefter kan programmen öppnas upp för utlysningar som aviseras av Tillväxtverket.

 

Före det att programmen kan godkännas ska också en så kallad partnerskapsöverenskommelse mellan Sverige och EU-kommissionen vara på plats, som ett samlat ramverk för alla struktur- och investeringsfonderna i Sverige avseende de övergripande samlade målen, prioriteringarna och formerna för genomförande och uppföljning.

Partnerskapsöverenskommelsen har under 2013 och in i 2014 parallellt med framtagandet av programskrivningarna förhandlats mellan Sveriges regering och EU-kommissionen och några av de knäckfrågor som varit på bordet är möjligheterna att använda EU:s medel för investeringar i infrastruktur och informationsteknologi (ICT) såsom bredbandsutbyggnad samt kravet från EU om regionalt kopplade så kallade smart specialiseringsstrategier för att få del av EU-pengarna. Sverige har en nationell innovationsstrategi, men EU-kommissionen har inte ansett att det räcker, och även om EU:s slutgiltiga beslut innebar att särskilt Övre Norrland ska kunna använda även Regionala utvecklingsfonden för infrastruktur och ICT, så har EU-kommissionen för sin del krävt tydligare argument och målsättningar med sådana investeringar från svensk sida. Senast den 22 april ska det slutgiltiga förhandlade förslaget till partnerskapsöverenskommelse ha skickats in för EU-kommissionens granskning och snarast möjliga godkännande.  

 

Mer information
Om strukturfondsprogrammen i Sverige på regeringens hemsida
Region Västerbottens  pressmeddelande
Förslag till Regionalt strukturfondsprogram, Övre Norrland(pdf)

Information om hur man ansöker, genomför och avslutar projekt inom de åtta olika regionala strukturfondsprogrammen på Tillväxtverkets hemsida

/Åsa Fors

02 Apr 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information