Samråd EU:s budget

Regionkommittéen öppnar för samråd kring genomförandet av EU:s budget, och välkomnar lokala och regionala myndigheter att delta i enkätundersökningen som finns på webben fram till den 7 mars 2014. Underlaget kommer att användas till Regionkommittéens första egna yttrande om genomförandet av EU:s budget som kommer att beslutas om i juni i år.

Regionkommitténs eget yttrande till genomförandet av EU:s budget är menat att fungera som en övergripande granskning av hur EU-medel används utifrån lokala och regionala myndigheters perspektiv. Med yttrandet vill Regionkommittén lyfta fram eventuella brister och förbättringsmöjligheter som kan tas i beaktning vid kommande budgetförhandlingar.

Syftet med samrådet är att Regionkommittén vill samla in åsiktsunderlag för att komplettera det utkast som förhandlades fram i mitten på februari. Lokala och regionala myndigheter är de huvudsakliga förmånstagarna av EU:s budget och påverkas därför i hög grad av hur utformandet av budgeten ser ut.

Regionkommittéens utkast till yttrande kommer att diskuteras och antas av organisationens budgetkommitté den 14 maj 2014 och därefter överlämnas för antagande i plenarsession den 25-26 juni i år.

För att delta i enkätundersökningen, följ denna länk

 /Åsa Fors

24 Feb 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information