Samråd om gruvdrift till havs

EU-kommissionens avdelning för maritima och fiskefrågor har öppnat ett samråd kring gruvdrift till havs med anledning av den ökade kunskapen om undervattenteknologi och betydelsen för en hållbar tillgång till råmaterial för industrin. Samrådet pågår mellan 17:e mars och 16:e juni 2014.

Syftet med konsultationen är att samla åsikter kring utvecklingen inom området för gruvdrift till havs för att ta fram en position för EU. Det är möjligt att den existerande utvinningen på grunt vatten i från hav kan komma att öka samt att gruvdrift på djupare vatten kan bli möjligt. Detta är möjliga konsekvenser av den ökande kunskapen om undervattenteknologi och behovet av en hållbar tillgång till råmaterial för industrin. Samrådet riktar sig till offentliga myndigheter, medborgare, företag och organisationer som berörs av gruvdrift till havs.

Till 2020 beräknar EU-kommissionen att fem procent av världens mineraler, inkluderat kobolt, koppar och zink, kommer från gruvdrift vid havsbottnarna. Möjligt att procentsatsen ökar till 10 år 2030. Den globala årsomsättningen för gruvdrift till havs beräknas uppgå till 10 miljarder euro 2030.

Idag finns det enbart gruvdrift till havs i kommersiell skala i grunda vatten som framförallt består av utvinning av sand och grus till byggbranschen. Annat material som också utvinns ned till cirka 500 meters djup är tenn, fosfat, järnmalm och diamanter. Den teknik som används är muddring, vakuumpumpar och obemannade undervattensfarkoster.

Det senaste årtiondet har intresset för gruvdrift på djupare vatten ökat, även om det ännu inte finns någon kommersiell gruvdrift. Driften skulle kunna styras från en flytande plattform vid havsytan för att nå polymetalliska noduler och sulfider, koboltrika skorpor samt sällsynta jordartsmetaller i djuphavssediment.

De lagar och regler som gäller vid gruvdrift till havs beror på om de sker på nationella eller internationella vatten.

Till samrådet - Delta senast 16 juni

Marina mineraltillgångar

I en studie gjort av Internationella Sjöbottenmyndigheten går det att få en överblick över vilka marina mineraltillgångar som finns både i Europa och globalt.

Läs mer här 

För mer information kontakta Mona Mansour, North Sweden.

/Jessica Wikström

26 Mar 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information