Naringsliv Small

Näringspolitik

EU:s näringspolitik

EU:s politik inom Näringsliv syftar till att förverkliga den inre marknaden samt att trygga EU:s råvaruförsörjning. Det sker genom en rad satsningar för att minska gränshinder och andra handelshinder vilket stärker konkurrenskraften för EU:s industri och för små-och medelstora företag.  På så sätt främjas framväxten av nya jobb och ekonomisk tillväxt. Genom EU:s konkurrenslagstiftning och regler motverkas snedvridning av marknaden och rättvisa och lika villkor säkerställs.

EU:s arbete manifesteras i en rad politikområden genom EU:s statsstödsregeler, direktivet för offentlig upphandling, EU:s råvarustrategi (som fokuserar på mineraler men ofta även biomassa för energiproduktion), EU:s skogsstrategi, EU:s strategi för bioekonomi, EU:s Energiunion, relevanta delar i Energi- och klimatpaketet 2030 och 2050-klimatstrategin med flera relevanta policyinitiativ.

North Swedens arbete med näringspolitik

North Sweden bedriver påverkan och bevakning av EU:s politik och strategier för näringsliv utifrån regionala förutsättningar och behov främst avseende regionens viktiga roll för EU:s interna råvarutillgång.

North Sweden verkar för att EU:s politik för tillgång till och förädling av råvaror ska också, utöver mineraler och metaller, inbegripa skog och energiutvinning och för det agerar för att skogsbrukets betydelse uppmärksammas i EU:s policyarbete med fokus på norra Sveriges, gentemot EU, potentiella ledande position inom skoglig biomassa för energiutvinning och andra produkter. I det arbetet ingår att aktivt synliggöra betydelsen av basindustrin och dess värdekedja som drivkraft för tillväxt på landsbygden och i städer. North Sweden agerar för att tillförsäkra att exempelvis skoglig biomassa, koldioxidfri stål är en del av EU:s omställning till en fossilneutral ekonomi.

North Sweden agerar för regionens aktiva deltagande i EU:s olika initiativ för att stärka råvaruindustrin. Arbetet bedrivs i nära samarbete med regionala företrädare samt med andra olika parter i Bryssel som delar norra Sveriges visioner och mål.

Andra viktiga områden för påverkan är EU:s statsstödsregler till gagn för regionens näringsliv inklusive regionala flygplatser och bioenergi. EU:s skogsstrategi, Kaskadanvändning av skoglig biomassa, LULUCF-förordningen samt statsstöd för regionala flygplatser är alla i fokus för North Swedens insatser.

North Sweden bevakar även olika EU-initiativ för småföretagandetillväxt inklusive upphandlingsregler och potentiella gränshinder och ojämlika konkurrensvillkor. Av vikt är fortsatt bredbandsutbyggnad i de nordligaste glesbefolkade områdena för fullt marknadstillträde och potentialer för ICT-lösningar i global framkant.

North Sweden ger även stöd till regionen för medverkan i EU-finansierade program och andra finansiella lösningar.

Näringspolitik i Norra Sverige

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser till EU:s inre marknad eller för export. Näringsgrenar med särskild vikt för regionens utveckling får särskilt fokus såsom gruva, mineraler och naturtillgångar inom skogen. Den förnyelsebara energiproduktionen i regionen är unik i världen och bidrar till EU:s strävan mot hållbar tillväxt genom grön omställning. Energiproduktionen samspelar med övriga näringar och lokalsamhällenas utvecklingskraft där också EU:s utvecklingsstöd kan bidra. Utöver de mer traditionella näringarna växer i allt högre grad nya branscher fram som tar sin utgångspunkt i de unika förutsättningar regionen besitter och som har allt större vikt för regionens tillväxt, i linje med EU:s intressen.

North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft.

Kontakt

Senior Adviser in European Affairs
Sakområden: För tillfället fördelat mellan övriga kollegor på grund av sjukskrivning.

Telefon: +32 (0)
Mobil: +46 (0)
E-post: 

 

Nyheter - Näringspolitik

Nyheter

Event - Näringspolitik

Inga aktiviteter hittades