Naringsliv Small

Näringspolitik

EU:s näringspolitik

EU:s näringspolitik syftar till att stärka konkurrenskraften för EU:s industri och små och medelstora företag samt främja jobb och tillväxt genom ett bra företagsklimat. Detta sker genom en rad satsningar för att minska gränshinder och andra handelshinder för att på så vis stärka den inre marknaden, främja ekonomisk tillväxt och framväxten av nya jobb. Den inre marknaden är EU:s största tillgång och erbjuder säkerhet och en språngbräda till omvärlden för företag i EU. Genom EU:s konkurrenslagstiftning och regler motverkas snedvridning av marknaden och rättvisa och lika villkor säkerställs.

Den gröna och digitala omställningen genomsyrar EU:s näringspolitik och manifesteras i en rad politikområden genom EU:s industristrategi, EU:s strategi för små och medelstora företag, skattelagstiftning och statsstödsregler, transportlagstiftning, direktivet för offentlig upphandling med flera.

North Swedens arbete med näringspolitik

North Sweden bedriver bevakning och påverkan av EU:s politik och strategier för näringsliv utifrån regionala förutsättningar. I det arbetet ingår att aktivt synliggöra betydelsen av basindustrin och dess värdekedja som drivkraft för tillväxt på landsbygden och i städer, men även att uppmärksamma de många mikro- och småföretag som många gånger präglar det lokala näringslivet i North Sweden:s geografi.

North Sweden agerar för regionernas aktiva deltagande i EU:s olika initiativ för att stärka basindustrin och småföretagen och bevakar EU:s statsstödsregler, till exempel vad gäller regionala flygplatser, till gagn för regionens näringsliv och uppmärksammar vid behov EU på potentiella gränshinder och ojämlika konkurrensvillkor som finns i strid mot intentionerna med EU:s inre marknad. 

Vidare är även fortsatt bredbandsutbyggnad i de nordligaste glesbefolkade områdena för fullt marknadstillträde och potentialer för IKT-lösningar i global framkant av stor vikt, där North Sweden verkar för en förlängning av de europeiska 5G-korridorerna norrut. North Sweden ger även stöd till regionen för medverkan i EU-finansierade program och andra finansiella lösningar. 

Arbetet bedrivs i nära samarbete med regionala företrädare samt med andra olika parter i Bryssel som delar norra Sveriges visioner och mål såsom till exempel Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och Conference of Peripheral and Martime Regions (CPRM).

Näringspolitik i Norra Sverige

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser till EU:s inre marknad eller för export. Näringsgrenar med särskild vikt för regionens utveckling får särskilt fokus såsom gruva, mineraler och naturtillgångar inom skogen, men även småföretagarna till exempel inom besöksnäringen. Turism och upplevelser är inom EU utpekade områden med stora förutsättningar att utvecklas och bidra till ökad regional attraktivitet, konkurrenskraft och sysselsättning, även för mer perifera regioner.  

EU:s strävan mot hållbar tillväxt genom grön omställning och digitalisering matchar tydligt med de satsningar som redan sker i North Swedens geografi. Utöver de mer traditionella näringarna växer i allt högre grad nya branscher fram som tar sin utgångspunkt i de unika förutsättningar regionen besitter och som har allt större vikt för regionens tillväxt, i linje med EU:s intressen. North Sweden bevakar EU:s näringspolitik så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. 

Kontakt

Lotta Rönström

Senior Adviser in European Affairs

Sakområden: Transport och Näringsliv

Mobil: (Sverige): +46 (0)70 216 72 13
Telefon: (Belgien): +32 (0)49 522 52 17
E-post: lotta.ronstrom@northsweden.eu

Nyheter - Näringspolitik

Nyheter

Event - Näringspolitik

Inga aktiviteter hittades