Seminar "EU Forest Strategy and the importance of the forest-based sector for economic growth in Europe"

Den 4 juni anordnar North Sweden ett seminarium om EU:s skogsstrategi och skogsindustrins betydelse för tillväxten i Europa 

Huvudtalare från Europeiska kommissionen samt regeringarna i Sverige och Finland, företrädare för industrin och akademi samt regionala representanter sammanstrålar i diskussioner om: 

- Skoglig biomassa - en viktig råvarukälla för framväxande biobaserade industrier. Europa är en stor exportör av papper, pappersmassa och sågade trävaror dvs klimatneutrala produkter vilka är producerade med hjälp av förnybar energi och förnybara skogsråvara. Diskussioner om vikten av att regelverk på EU-nivå möjliggör denna utveckling genom att lyfta substitution som ett redskap för en minskad klimatpåverkan.

- Verktyg för att hitta lösningar som gör att vi bättre kan ta oss an de framtidsutmaningar vi står inför, inte minst genom att tillgodose behovet av nya produkter och tjänster på den Europeiska marknaden och globalt. Medvetande höjande insatser om betydelsen av skogsindustrin för arbetstillfällen i urbana miljöer och i landsbygdsområden.

- Motverka klimathot: fokusera på att substituera material och energi av fossilt ursprung med produkter och energi baserade på skogsprodukter. Då uppnås den största klimatnyttan. Europas skogar är idag underutnyttjade och åldras och håller därför på att stanna av i tillväxt vilket medför minskande förmåga att binda in koldioxid. Ett aktivt brukande av naturresursen skog, möjliggör ett ökat upptag av koldioxid vilket tillsammans med utsläppsminskningar från energiproduktion och transporter samt energieffektivisering motverkar klimatförändringen.

Seminariet hålls den 4 juni kl 10-13 (registrering från 09.30) på Sveriges ständiga representation i Bryssel. Målgrupp är intressenter från offentlig förvaltning på lokal, regional och nationell nivå, industrin och europeiska institutioner. 

Seminariet efterföljs av en lunchbuffé (från klockan 13.00).

Bakgrund

Meddelandet om en ny EU-skogsstrategi presenterades av Europeiska kommissionen i september 2013. Ministerrådet antog den 19 maj 2014 Rådslutsatser och Europaparlamentet väntas återuppta arbetet med att ta fram yttrande efter Europaparlamentsvalet. 

22 Maj 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information