Tyck till om samarbetsprogrammet för territoriell utveckling

ESPON:s (European Spatial Planning Observation Network) program för 2014-2020 är för närvarande under arbete, och ett utkast av programmet har publicerats för öppet samråd innan programmet officiellt presenteras för EU-kommissionen. Dina svar kommer att bidra till att förbättra formen på det framtida programmet och säkerställa dess genomförande.

Samarbetsprogrammet inriktar sig på territoriell utveckling, och i huvudsak på gränsöverskridande forskning och studier av sådan utveckling. För regioner med särskilda utmaningar, där Norra Sveriges regioner och hela Northern Sparsley Populated Areas innefattas, är utformningen av politik och åtgärder som utgår från platsens betydelse särskilt intressant.

ESPON:s 2020 Cooperation Programme omfattar alla EU:s 28 medlemsstater samt Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz. Samarbetsprogrammet erhåller stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, och tillsammans med stöd från medlems- och partnerländer beräknas budgeten för programmet uppgå till 50 miljoner euro för perioden 2014-2020.

Programmet sätter upp fem målsättningar för framtida policy-utformning vad gäller territoriell utveckling:
(1) produce territorial evidence through applied research;
(2) upgrade knowledge transfer and support to users in targeted analyses as well as swift analytical input to policy processes;
(3) improve territorial observation of Europe and provide useful tools for analyses;
(4) widen outreach and uptake of territorial analyses in policy development and other ESIF programmes; and
(5) deliver a more streamlined administrative structure for the programme implementation.

Det öppna samrådet är öppet för allmänheten, och synpunkter från exempelvis lokala, regionala och nationella myndigheter och organisationer som är verksamma inom territoriell utveckling och liknade policyområden kommer att tas i beaktning för att färdigställa det slutgiltiga programmet.

Mer information om programmet och samrådet finns här. Synpunkter välkomnas fram till den 2 april 2014.

/Åsa Fors

12 Mar 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information