Delta i kulturdialog med EU-kommissionen

Nu finns det möjlighet för kulturorganisationer och kulturaktörer att delta på diskussionsforum med EU-kommissionen. Under 2015-2016 kommer det att hållas fem olika ”Brainstorming Sessions” där olika frågeställningar tas upp. Syftet är att professionella kulturarbetare ska ges möjlighet att göra sin röst hörd på europeisk nivå. Idéerna och synpunkterna från diskussionerna kommer att samlas i ett policy paper som kommer att presenteras för bland annat EU-kommissionen.

Sessionerna ligger inom “The voice of Culture” som är ett forum för kunskapsutbyte. Processen leds av EU-kommissionen men utförs av ett konsortium. Forumet kommer att ha fem olika huvudteman under 2015-2016. Detta år är det områdena:

  • Strategier för publikutveckling via digitala medel
  • Deltagandedemokrati och styrningsformer av kulturarvet
     

Den digitala tekniken har förändrat det sätt på vilket människor får tillgång till, framställer och använder kulturellt innehåll I publik utveckling av digitala medel ställs frågan " Hur påverkar övergången till digital teknik politiken för publikutveckling och kulturinstitutionernas praxis?" Online-plattformar ger många möjligheter som tillgång till kulturella tjänster, interaktiv kommunikation via bloggar och sociala nätverk samt förbättrad tillgänglighet till konst, kulturarv och sociokultur. Behovet finns av vidare diskussion kring möjligheter och utmaningar som finns inom kultursektorn. 


Deltagande styrmodeller upplevs i allt högre grad som en integrerad del i kulturarvet. Kulturarvet är, som EU-kommissionen nyligen offentligt gjort, en delad resurs och ett gemensamt gott men även ett gemensamt ansvar. Istället för att isolera kulturarvet utanför det dagliga livet ligger nya utmaningar i att göra det till en full del av samhället för att möta olika behov och intressen. 

Båda dessa områden ligger i linje med de fyra prioriterade fälten i den nya arbetsplanen för kultur 2015-2018 som är: 

  • tillgänglig och inkluderande kultur
  • kulturellt arv
  • de kulturella och kreativa sektorerna (KKS), kreativa näringar och innovation
  • främjandet av kulturell mångfald, kultur i EU:s externa relationer samt rörlighet

 

Läs mer om ansökningar till sessioner, de olika teman och  ”The voice of Culture” här

//Kejvan Bexenius

16 Mar 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information