EU:s arbetsplan för kultur under perioden 2015-2018 är klar

Tillgänglig kultur för alla och publikutveckling, kulturarv, kreativ ekonomi och innovation inom den kreativa och kulturella sektorn är utpekade fokusområden i EU:s arbetsplan för kultur de närmaste fyra åren. Främjande av kulturell mångfald, rörlighet och att lyfta fram kulturens roll i EU:s yttre förbindelser finns också med på agendan för medlemsländernas samarbete. Kulturministrarna beslutade om arbetsplanen vid sitt möte i Bryssel i slutet av november. Ett gemensamt arbete ska också göras för att säkerställa att det finns jämförbar statistik för kultur i de olika länderna. Prioriteringarna ansluter till den europeiska agendan för kultur från 2007 och målen för Kreativa Europa-programmet och Europa 2020-strategin.

Open Method of Coordination blir det viktigaste redskapet
Ett av de viktigaste arbetsverktygen är liksom tidigare de så kallade OMC-grupperna. Open Method of Coordination innebär att experter från medlemsstaterna samlas i arbetsgrupper för att utbyta erfarenheter och goda exempel samt analysera de prioriterade frågeställningarna. OMC-arbetet handlar i grunden om ett större kunskaps- och erfarenhetsutbyte på policynivå mellan medlemsstaterna och EU-kommissionen. Målet är att ta fram rekommendationer och goda exempel gällande olika kulturfrågor som sedan publiceras i en slutrapport. Deltagandet i OMC-grupperna är frivilligt, men det finns bland medlemsstaterna en enighet om att det är en bra arbetsform.

Beslut av kulturarv ska baseras på delaktighetsstyrning
Ministrarna antog även slutsatser om delaktighetsbaserad styrning (participatory governance) av kulturarvet.  Här lyfts kulturarvets betydelse som utvecklingsfaktor fram – digitalt, socialt, ekonomiskt och historiskt. Att göra medborgarna, det civila samhället, privata aktörer och de olika offentliga beslutsnivåerna delaktiga i styrningen av kulturarvet bidrar till ett ökat demokratiskt deltagande, hållbarhet och social sammanhållning.

Slutsatser om en europeisk audiovisuell politik i den digitala eran togs också fram. Den nya kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker har presenterat en vision om en digital inre marknad och ministrarna välkomnade i praktiken den planerade översynen av hur väl anpassad den europeiska regleringen är till den digitala eran.

Läs mer i EU-kommissionens hemsida

Läs mer i rådsslutsatserna om arbetsplanen för kultur 2015-2018

Ladda hem översikt över finansieringsmöjligheter för kulturprojekt inom olika programområden (PDF)

/Erica Rönnqvist

16 Jan 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information