EU antar tuffare regler mot pengatvätt

Europeiska rådet antog den 11 oktober ett nytt direktiv mot pengatvätt som innehåller bestämmelser för att blockera och upplösa finansiella resurser för kriminella och terroristiska nätverk. Det nya direktivet kompletterar, i straffrättsliga aspekter, det tidigare direktivet från maj 2018 om förebyggande av användningen av det finansiella systemet för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

De nya reglerna inkluderar fastställda minimiregler om definitionen av brott och sanktioner i samband med penningtvätt. Penningtvätt kommer att straffas med ett maximalt fängelsestraff på 4 år och domare kan införa ytterligare sanktioner och åtgärder som exempelvis tillfällig eller permanent uteslutning från tillgång till offentlig finansiering eller böter. Försvårande omständigheter gäller för ärenden som är knutna till kriminella organisationer eller för brott som utförs i samband med utövandet av viss yrkesverksamhet.

Direktivet innehåller också möjligheten att införa sanktioner mot juridiska personer som är ansvariga för vissa penningtvättaktiviteter och kan stå inför ett antal sanktioner som exempelvis uteslutning från offentligt stöd, placering under rättslig övervakning eller rättslig likvidation.

Direktivet syftar också till att undanröja hinder för gränsöverskridande rättsligt och polisiärt samarbete genom att fastställa gemensamma bestämmelser för att förbättra utredningarna. För gränsöverskridande fall klargör de nya reglerna vilken medlemsstat som är behörig och hur de involverade medlemsstaterna samarbetar, samt hur man involverar Eurojust som är ett europeiskt organ för förstärkning av samarbetet på det rättsliga området.

När direktivet är publicerat i EU:s officiella tidning har medlemsstaterna upp till 24 månader på sig att omvandla beslutet till nationell lag.

/Michaela Wikdahl

29 Okt 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information