"EU in My Region" med norra Sverige i Stockholm

Den 14 november anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen ”EU in My Region” arrangerad i samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och deras EU-paraply CEMR, samt Europaforum Norra Sverige genom EU-kontoren North Sweden och Mid Sweden. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik och dess betydelse för Sveriges regioner i de förhandlingar som nu är på gång om EU:s budget för programperioden 2021—2027 i dialog mellan regional och nationell nivå samt EU.

Händer mycket på regional nivå med stöd från EU

Moderatorn Rolf Fredriksson inledde med hur han som reporter på SVT mest sysslat med sådant som exempelvis hände just samma dag som konferensen; såsom att Sveriges riksdag röstar om statsminister och står utan tydlig politisk ledning mitt i pågående förhandlingar i EU och att i Strasbourg röstade Europaparlamentet om EU:s budget medan den brittiska regeringen samlades för att diskutera förslaget om avtal med EU för Brexit. Han konstaterade att samtidigt händer det mycket på lokal och regional nivå i EU som är spännande att upptäcka och diskutera mer. 

SKL:s sammanhållningspolitiska talesperson Carola Gunnarsson fyllde på med att sammanhållningspolitiken som EU:s regionalpolitik kallas är viktig för att just stödja alla de aktiviteter och insatser som sker regionalt och lokalt för inte minst innovation och klimatomställning.

EUinmyreg 20181114

Moderatorn Rolf Fredriksson från SVT och SKL:s talesperson för sammanhållningspolitiken Carola Gunnarsson inledde heldagen i regi av SKL och North Sweden samt Mid Sweden

Katarina Areskoug på EU-kommissionens svenska kontor gav en överblick över förslaget till budget för EU post 2020 och regionalstödet och pekade på bland annat den extra gleshetsallokeringen för norra Sverige där inte minst regionerna jobbat hårt kunde hon konstatera och att det är ett tydligt bevis på att det går att påverka i EU. Från nationell nivå bidrog Eva Sjögren från EU-kansliet vid Statsrådsberedningen om de svenska budskapen som är att i stora drag gör EU-kommissionen relevanta avvägningar men att det krävs ytterligare budgetneddragningar för att inte höja den svenska EU-avgiften när Storbritannien lämnar och att strävan till att nå en överenskommelse före Europaparlamentsvalet i maj 2019 är inte särskilt trolig utan i bästa fall kan det ske mot slutet av året under det finska ordförandeskapet.

Dagen var därefter indelad i två tematiska områden, dels ett pass om EU:s socialfond, dels om regionalfonden för att ge de två perspektiv som regional utveckling handlar om: Att bygga kompetens respektive kapacitet för hållbar tillväxt.

Ett utökat socialprogram för att stödja EU:s nya sociala pelare

Anna Rosing från det svenska ESF-rådet som hanterar socialfonden i Sverige visade några exempel på framgångsrika projekt och hur socialfonden kan knyta samman olika aktörer för att stötta individer som exempelvis hamnat utanför att åter komma i utbildning och få arbete. Från EU-kommissionens arbetsmarknadsenhet medverkade Katarina Ivankivic-Knezevic och gav huvudpunkterna för den nya socialfonden, ESF+, som tydligare skall vara ett verktyg som stödjer EU:s sociala pelare som lades fast i samband med toppmötet i Göteborg. Hon påpekade också vikten av att få med de regionala och lokala perspektiven i utformningen av socialfonden i respektive land. 

Under dagen gavs publiken från hela Sverige möjligheter att svara på digitala frågor och på frågan vad ESF+ mest bör fokusera på blev det tydliga budskapet att bidra till de kompetensbehov som finns i regionerna. Anna Johansson, ny ordförande i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott, konstaterade att det är en av de stora utmaningarna och hänger nära ihop med allt annat på det sociala området såsom behovet av att integrera nyanlända som få in äldre och långtidsarbetslösa i arbete inom de områden där det råder brist på arbetskraft med behov av rätt kompetens och även möjlighet att förändra fokus över tid också i EU:s fonder och program. Hon såg även hälsofrågorna hör ihop med socialpolitiken som nu är föreslaget i den nya ESF+. 

Anna Dahl, Statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet fyllde på med att i huvudsak såg regeringen positivt på förslaget från EU-kommissionen och ambitionen att slå samman flera program till ett socialfondsprogram men däremot att EU:s budget måste vara stramare. Från regional nivå medverkade Ilmar Reepalu från Malmö och Jan Owe-Larsson från Östergötland och båda pekade på den betydelse EU-stöden har för handfast lokal och regional samverkan för att hantera EU:s gemensamma utmaningar såsom migrationsfrågan. Det är regionalt man kan sina behov bäst och viktigt att även på regional nivå över tid ha möjlighet till flexibilitet allteftersom behoven förändras. 

Konkurrenskraftig tillväxt genom hållbar regional utveckling i EU

Passet om regionalpolitiken inleddes med att Patrik Sällström från Tillväxtverket visade några exempel på bra regionalfondsprojekt varav ett var Swedish Laplands satsning på ett gemensamt varumärkesbyggande och stärkande av turismaktörerna som ger den turismsexpansion som är idag. Han följdes av Lena Andersson Pench från EU-kommissionens regionala enhet som sammanfattade förslaget till den framtida regionalfonden och bland annat dess kommande starkare koppling till EU:s årliga uppföljning av ländernas ekonomiska politik för hållbar tillväxt och den strävan som finns till än mer utbyte över gränserna utöver de specifika gränssamverkansprogrammen. 

EUinmyreg2 20181114

Erik Bergkvist, Region Västerbotten, i dialog med företrädare från regering, SKL, riksdag och EU-kommissionen om regionalfondernas betydelse också i Sverige

Erik Bergkvist, Region Västerbotten, som också avslutade hela konferensen, pekade på att allt är lokalt samtidigt som EU:s stöd bidrar till utvecklingsarbete som varje kommun och region inte själva alltid har och därtill behöver samverka mer kring. Det behövs därför stöd för samverkan med även europeiska kopplingar. Statssekreterare Elisabeth Backteman på Näringsdepartementet och Näringsutskottets nya ordförande Lars Hjälmered påpekade såväl vikten av återhållsamhet som effektivt nyttjande av fonderna för att nå resultat och lyfte därtill fram den extra gleshetsallokeringen i EU:s sammanhållningspolitik till norra Sverige som en positiv del i EU-kommissionens förslag respektive vikten av att hela Sverige skall leva. 

På frågan om regionalpolitiken som en viktig del av arbetet för tillväxt och konkurrenskraft som Lars Hjälmered tryckte mycket på, så tog han upp behovet av att riksdagens utskott överlag mer engageras sig i EU-frågorna och deras betydelse och inte bara i EU-nämnden som är mycket fallet idag för riksdagsarbetet, vilket han skulle ta med sig som ny ordförande. Från Elisabeth Backteman uttrycktes en viss skepsis mot förslaget om ett enda gränsöverskridande program för hela Östersjön som är föreslaget medan Lena Andersson Pench menade att med mindre pengar behöver antalet program ses över och det kommer att gå att samverka lokalt och regionalt mellan exempelvis Västerbotten och Österbotten även med det.

Lyfta blickar mot hur regionalstödet bidrar till EU:s inre marknad och globala handel

I det avslutande passet diskuterade den tidigare Europaparlamentarikern och Regionrådet från Västra Götaland, Kent Johansson, och generaldirektörer på Kommerskollegium, Anna Stellinger, hur allt hänger ihop från lokal till global nivå med globala värdekedjor i industri och tjänstesektor med inte så sällan verksamhet och rentav bas i små svenska samhällen som behöver bygga kapacitet och kompetens för att möta utvecklingen. Kent Johansson lyfte fram vikten av att inte bara se sammanhållningspolitiken isolerat, utan i ett samspel med hela den inre marknaden som ger Sverige de stora vinsterna bortanför medlemskapsavgiften.  

Brexit och USA:s allt mer handelsnegativa linje bryter däremot de värdekedjor som utan en inre marknad bara kan lösas med omfattande handelsavtal för att upprätthålla åtminstone flödena av gods och tjänster som är inte minst nödvändigt för en liten ekonomi som Sverige, som bygger på export likaväl som import.  Det handlar om att lita på varandra och varandras kontrollmekanismer och kunna flytta varor och tjänster mellan varandra och helst inom ramen för samma regelsystem som den inre marknaden i EU erbjuder och i det ljuset är Brexit som att återskapa ett ägg ur en omelett citerade Anna Stellinger. Hon förskräcktes överlag av den extremt polariserade debatten i Storbritannien samtidigt som det inte fördes en nödvändig dialog för att kunna göra det bästa av situationen. I gengäld finns en positiv utveckling där EU tar på sig en global ledarroll för att förhandla fram handelsavtal med i princip hela övriga världen. 

Genomgående teman under dagen var att från nationell nivå betona vikten av att hålla ned EU:s budget och från regional nivå vikten av att de regionala perspektiven och inflytandet i programmen blir starkt. Alla var överens om att tillit mellan aktörerna är bland det viktigaste för framgång och att kunna genomföra den förenkling som eftersträvas. Särskilt fanns en samsyn om att få till bättre samordning mellan de olika fonderna och programmen med ”en väg in” och från många en önskan om en gemensam myndighet även om det fanns olika syn på möjligheterna för det. Det fanns också en genomgående samsyn om det positiva i den i förslagen föreslagna extra gleshetsallokeringen till norra Sverige och det från i princip alla talare på såväl nationell nivå, som från EU och regionalt. Återkommande poängterades i all detta också EU:s roll för att skapa fred, samverkan och tillväxt av ett aldrig tidigare skådat slag i Europa, som alltid måste påminnas om, och att verkligen få med alla på det och det är av bara det skälet därför positivt att sammanhållningspolitiken når alla regioner.

/Mikael Janson

Läs mer om förslaget för kommande EU-budget

Läs mer om sammanhållningspolitiken

Läs mer om EU:s sociala pelare

Läs om tidigare regionalpolitisk konferens av regionkontoren i Bryssel

 

 

15 Nov 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information