EU-kommissionen efterfrågar mer av specifika geografiers däribland norra Sveriges delaktighet i EU:s strukturfonder

EU-kommissionens generaldirektorat Regio (regionalpolitik) har publicerat en analys om specifika geografier som kämpar med permanenta utmaningar kopplade till regionala geografiska faktorer såsom kargt klimat och demografiska handikapp. Med specifika geografier avses öar, bergsområden och glesbefolkade områden där norra Sverige berörs. Analysen fokuserar på regioner i norra Skandinavien som har en jämförelsevis låg populationstäthet och öar, gräns- samt bergsområden. Analysen syftar till att sprida fördjupad kunskap om hur EU:s specifika geografier historiskt har blivit identifierade och omnämnda i utformandet av EU-program i respektive medlemsland. Därtill vill EU-kommissionen utvärdera vilken typ av verktyg och projekt som vidtagits på gräsrotsnivå för att hantera sina utmaningar, detta i syfte att förbättra förutsättningarna för specifika geografier att använda sig av EU-program i nästa programperiod 2021-2027.

Analysen som avser perioden 2014–2020 har inkluderat 15 medlemsländer som har regioner med sådana specifika utmaningar som exempelvis långa avstånd och kust- eller gles befolkning som försvårar tillgängligheten samt även ett kargt klimat. De preliminära resultaten från studien delgavs under European Week of Regions and Cities tidigare i höst där North Sweden medverkade tillsammans med företrädare från öar och bergsområden samt även det pågående forskningsprojektet inom EU:s särskilda forskningsorgan för regionala studier, ESPON, som tittar på strategier för utvecklingsstöd till regioner med särskilda utmaningar. 

EU-kommissionen understryker i analysen i den nu färdigställda rapporten att det är viktigt att alla berörda regioner inte betraktas på samma sätt, då olika kategorier som ryms inom begreppet ”specifika geografier” representerar en mångfald av olika förutsättningar, vilket kräver att regionernas geografiska skillnader tas i beaktning av EU:s program. Resultatet av studien visar även att regionernas specifika behov generellt har blivit beaktade och understrukna i programdokument men därefter inte automatiskt uppmärksammade i partnerskapsöverenstämmelser mellan nationell nivå och berörda regioner eller vid verkställande av program från den nationella nivå. 

Data och expertutlåtanden från berörda förvaltningsmyndigheter som har samlats in visar på att möjligheterna som strukturfondernas förordningar erbjudit har motsvarat ett lågt utnyttjande av möjligheterna för specifika geografier att ansöka om medel under ramen för nuvarande budgetperiod 2014–2020. Integrerade territoriella verktyg och finansiella instrument har till en viss grad använts för att skräddarsy strategier för att tackla geografiska utmaningar, men EU-kommissionen betonar att ett utbyte av kunskap mellan de berörda länderna skulle underlätta och öka uppsättningen av värdefulla lokala regionala utvecklingsstrategier.

EU-kommissionen vill med analysen därför uppmuntra till en större medvetenhet hos de enskilda länderna om detta och att anpassa EU:s stöd utifrån berörda regioners specifika utmaningar och hoppas att man också kommer att förenkla för och öka delaktigheten hos regioner som omnämns specifika geografier vad gäller tillgång till strukturfonder och program under nästa programperiod 2021–2027 i jämförelse med dagsläget. 

/Julia Hanson

Läs EU-kommissionens Expert Analysis on Geographical Specificitites – Mountains, Islands and Sparsely Populated Areas – Cohesion Policy 2014–2020 final report

Läs om nyheten om när EU-kommissionen anordnade seminariet EU close to Mountains, Islands and Sparsely Populated Areas under European Week of Regions and Cities där Mikael Janson, direktör på North Sweden medverkade

18 Dec 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information