EU-parlamentet vill förenkla pensionssparande över landsgränser inom EU

Den 3 september röstade Europaparlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor ja till att införa nya regler om en privat pensionsprodukt som kan användas inom hela EU. Ambitionen är att den ska ha samma standardfunktioner och jämförbara priser i alla EU-länder i syfte att underlätta pensionssparandet för människor som arbetar i olika EU-länder.

Den av EU-kommissionen föreslagna privata pensionslösningen, som kommer att kallas Pan-European Personal Pension Product (PEPP), är frivillig och ger arbetstagare möjlighet att avsätta pensionspengar och är skattemässigt förmånligt. Sophie in ’t Veld, nederländsk ledamot i Europaparlamentet menar att den nya pensionsformen kommer att vara en produkt som folk kan lita på. Hon menar vidare att produkten har en klart fastställd information som ska ges ut, samt obligatorisk rådgivning så att den som väljer att pensionsspara i denna lösning vet vad som kan förväntas.

Dialog med ministerrådet och EU-kommissionen

Europaparlamentet förespråkar i en rekommendation till ministerrådet att den nya pensionsprodukten bör få en förmånlig beskattning i medlemsländerna för att locka sparare. När människor ska välja privata pensionslösningar är skatteincitamenten centrala.

Vad händer härnäst?

Antingen kan länderna enas om en gemensam skattelättnad för PEPP vilket kräver enhällighet bland medlemsländerna, eller så ger varje land PEPP samma förmånliga skattebehandling som andra nationella pensionsprodukter. Nästa steg i processen är att inleda förhandlingar tillsammans med kommissionen och ministerrådet för att nå en överenskommelse om PEPP. Beslut förväntas tas i oktober.

Här kan du följa ärendet från förslag till beslut

Europaparlamentets analys av PEPP

/Michaela Wikdahl

24 Sep 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information