Enkätundersökning om EU:s handelsavtal – ett mervärde för regioner? Svara innan 15 oktober

För att vidare kunna framarbeta positioner gällande EU:s handelsavtal bjuder Europeiska Regionkommittén tillsammans med Eurochambres in till en enkätundersökning. I Sveriges fyra nordligaste regioner berörs råvaruindustrin och övriga näringslivet av den öppenhet som idag råder i EU gentemot omvärlden då lokala företag kan dra nytta av de möjligheter som frihandel ger. Hur blir det i framtiden med denna öppenhet för frihandel med påverkan på import och export för lokal och regional nivå? Regionkommittén hoppas på svar från aktörer som ser ett mervärde med EU:s handelsavtal för sina regioner. Regionala tjänstepersoner och politiker inbjuds även delta i undersökningen. Det är inte minst viktigt att exportberoende regioner som norra Sverige bidrar till diskussionen.

Europeiska Regionkommittén efterfrågar deltagare till en enkätundersökning gällande EU:s handelsavtal. Tillsammans med Eurochambres, de europeiska handelskamrarnas paraplyorganisation för EU-frågor, vill man ta del av synpunkter på effekten och genomförandet av EU:s handelsavtal. Därför går en enkätundersökning ut till regionala handelskamrar i Europa men också till tjänstepersoner och politiker på kommunal och regional nivå. Man hoppas kunna kartlägga de utmaningar som finns i att implementera EU:s handelsavtal regionalt, samt att samla lösningsförslag från berörda aktörer så att handelsavtalen kan nå sin fulla potential och anpassas efter regionala behov.

Regionkommittén hoppas på svar från aktörer som ser ett mervärde med handelsavtalen för sina regioner. I dagsläget har EU handelsavtal med tredje land på över 70 marknader. I Sveriges fyra nordligaste regioner berörs råvaruindustrin och övriga näringslivet av den öppenhet som finns i EU gentemot omvärlden idag då lokala företag kan dra nytta av de möjligheter som frihandel ger. Den pågående debatten i EU kring EU:s handelsavtal och fördelarna och nackdelarna med en öppen ekonomi där allt fler länder och aktörer vill se mindre av öppna gränser och mer av tullar och stängda marknader gör det därför viktigt för lokala och regionala aktörer att engagera sig i frågan och vilka möjligheter och utmaningar med EU:s handelspolitik till gagn för näringsliv och lokalsamhällen..

Genom att via enkäten kartlägga den lokala och regionala synen på handelsavtalen vill man kunna utarbeta ett underlag som visar på den potential som finns för ökad handel och export genom handelsavtalen. Om man kan visa på goda exempel där handelsavtalen förbättrat förutsättningarna för regioner och företag hoppas man också kunna visa på möjligheterna för andra aktörer som ännu inte utnyttjar dessa marknader till fullo. Man menar att det finns ett kunskap- och implementeringsglapp hos många europeiska små och medelstora företag som inte nyttjar handelsavtalen fullt ut.

Enkäten, som finns tillgänglig på svenska här, och går att besvara fram till tisdagen den 15 oktober. Resultatet från enkäten kommer presenteras under en workshop med regionkommittén och Eurochambres i mitten på november, men även ligga som underlag för regionkommitténs fortsatta arbeta kring policyfrågor som rör handelsavtal.

/Johannes Stenberg

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information