Ett Europa närmare medborgarna

Den 8 september, under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade EU-kommissionen med North Sweden för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, och Euromontana samt Conference for Peripheral Maritime Regions, CPMR, ett seminarium om lokal utveckling i regioner med specifika utmaningar. Vid seminariet medverkade även Sara Karlsson från landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader Polaris i Norrbotten.

Ökat fokus på egen ledd lokalt ledd utveckling i EU

I EU-kommissionens förslag till EU:s sammanhållningspolitik 2021-2027, är ’ett Europa närmare medborgarna’ en av fem investeringsprioriteringar som ska ligga till grund för regionernas genomförande. Det handlar i korthet om att ta fram lokala platsbaserade utvecklingsstrategier som utgår från territoriella förutsättningar, såsom glesa landsbygdsmiljöer, täta stadsmiljöer eller både och, allt för att stärka EU:s sociala och ekonomiska sammanhållning och utveckling.

Hur målet om ett Europa närmare medborgarna kan fungera i EU:s olika typer av territorier, såsom bland berg, på öar och i glesbefolkade områden, var temat för det seminarium vid vilket Mikael Janson från North Sweden deltog för att berätta om de särskilda utmaningar och möjligheter som norra Sverige har för att nyttja EU:s verktyg och förverkliga potentialen för ökad tillväxt och sysselsättning. Förutom de stora avstånden, nämnde Mikael också bristen på kompetens och kapital vilka är avgörande för att kunna skapa kapacitet för utvecklingsarbete.

Näringslivsstrukturen i norra Sverige skiljer sig också åt från stora delar av Europa, då mycket utav verksamheten inte koncentreras till små och medelstora företag, utan bedrivs antingen i stora företag, eller i sårbara mikroföretag utan möjligheter att själva delta och driva större utvecklingsprocesser. Mikaels förslag för fortsatt diskussion var därför att titta närmare på hur man inom ramen för lokala utvecklingsstrategier skulle kunna skapa plattformar för att samla mindre aktörer och på så viss nå kritisk massa och nödvändig kapacitet.

Aktörerna själva orkar idag inte dra hela lasset

Mikael Janson, direktör för North Sweden European Office.

Mikael konstaterade att det finns en paradox i att det, för de verktyg som finns för att kunna ta makten över sin egen utveckling utifrån de egna unika förutsättningarna, förväntas av de allra minsta och svagaste aktörerna att de själva tar ansvar för och driver hela processen. Det finns goda exempel från det som kallas LEADER inom landsbygdsutvecklingsprogrammet på hur aktörer själva formar sitt förändringsarbete i byalag och landsbygdsområden, men ska det vara möjligt att växla upp och även kunna arbeta samlat med såväl regionalfond som socialfond för att verkligen bygga kapacitet och fylla på med nödvändig kompetens för utveckling av ett område utanför de större städerna och regionerna, så måste det erbjudas mer riktat stöd för det från nationell nivå och EU.

För Europas glesbefolkade regioner är även kommunerna och till och med regionerna för små för att orka dra lasset och ens sätta sig in i verktygen, särskilt om den nationella nivån inte är intresserad. I norra Sverige har det nu därför initierats ett arbete för att ta fram underlag för att se hur det som kallas lokalt ledd utveckling respektive integrerade territoriella investeringar kan användas för såväl inlandet som stadsutveckling och inte minst att få ihop stad och land att bidra till varandra på ett bättre sätt.

Det var perspektiv som också delades av de övriga paneldeltagarna som representerade Europas bergsområden och öar. Det var också frågor som intresserade EU-kommissionen som bjöd in till fortsatt dialog om detta inför den handledning de arbetar med för att uppmuntra fler till ett lokalt lett utvecklingsarbete med stöd av EU:s olika fonder och program.

Goda exempel från norra Sverige presenterades

Sara Karlsson, projektledare för Leader Polaris.

Vid seminariet presenterades även några exempel på framgångsrika samarbeten med Lokalt ledd utveckling runtom i Europa. Från norra Sverige deltog Sara Karlsson, projektledare för Leader Polaris 2020, som under nuvarande programperiod samlar kommunerna Jokkmokk, Gällivare och Överkalix under samma strategi. Sara berättade bland annat om de stora utmaningarna med enorma avstånd. I området bor det 0.7 personer per kvadratkilometer, till skillnad från exempelvis Belgien där det bor 349 personer per kvadratkilometer. Även om EU:s mål är detsamma för EU:s alla regioner, blev det väldigt tydligt att olika regioner behöver och kan bidra på olika sätt för att uppnå målen, med den egna platsen som utgångspunkt.

EU-kommissionen analyserar situationen för regioner med specifika utmaningar

Kopplat till seminariet har EU-kommissionen också tagit fram olika skrifter och information om regionala projekt samt genomfört en expertanalys av regioner bland berg, på öar samt glesbefolkade regioner. Rapporten ”Europe's jewels: mountains, islands and sparsely populated areas” är finansierad av Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik (DG REGIO) och syftar till att ge insikt i hur regioner med specifika utmaningar, genom EU-finansierade projekt, arbetar med exempelvis kompetensförsörjning, miljöskydd, infrastruktur och hållbar tillväxt.

NSPA står i fokus i den del av rapporten som uppmärksammar utmaningar i glesbefolkade regioner. Här lyfts exempelvis betydelsen av en mer diversifierad ekonomi fram och rapporten menar att den hållbara utvecklingen inom NSPA:s regioner är beroende av nya former av ekonomisk tillväxt genom exempelvis jobb inom turism, IT och matproduktion. EU-kommissionen skriver att små lokala och medelstora företag kan erbjuda potentialen att tillhandahålla alternativa anställningsvägar för ungdomar. Det karga klimatet och de långa avstånden är något som EU-kommissionen menar öppnar upp för EU-finansierade investeringar i infrastruktur, detta för att minska restider och göra det enklare för regionerna att delta i den nationella och internationella marknaden. Vidare nämner rapporten också vikten av att bättre inkludera urfolk som det samiska folket i det regionala utvecklingsarbetet samt de EU-finansierade projekten kring digital hälsa och tillgången till offentlig service.

Rapportens slutsats är att Europas berg, öar och glest befolkade områden varierar mycket vad gäller storlek och ekonomisk utveckling och därför behöver anpassade tillvägagångssätt till deras specifika geografiska utmaningar. Rapporten menar samtidigt att om man ser bortom de geografiska skillnaderna står dessa regioner inför flera gemensamma utmaningar och behov, så som avlägsenhet, avfolkning, åldrande befolkning, bristande digital anslutning och svårigheter att få tillgång till offentliga tjänster av hög kvalitet.

Avslutningsvis står det att läsa att EU-kommissionen ämnar fortsätta arbetet med att stärka den regionala utvecklingen i dessa särskilda områden med hjälp av verktyg som lokalt ledda utvecklingsstrategier (CLLD) och integrerade territoriella investeringar (ITI). I EU-kommissionens förslag till ramverk för den kommande programperioden finns även ett nytt verktyg för Interreg-projekt med. Verktyget går under namnet European Cross-Border Mechanism och ska hjälpa gränsregioner att harmonisera sin lagstiftning. Till sist nämns också ett annat nytt instrument, Interregional Innovative Investments, som ska stärka samarbetet mellan regioner med matchande smart specialisering.

Läs mer om seminariet.

Läs mer om de territoriella verktygen i kommande regionalstöd;

- Lokalt Ledd Utveckling (CLLD)

- Integrerade Territoriella Investeringar (ITI)

Läs mer om LEADER Polaris.

16 Okt 2019 NSPA Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information