EU-förslag godkänt: Underlätta för pensionssparande

EU-kommissionen har tagit fram ett förslag om riktlinjer som erbjuder en EU-omfattande privat pensionsprodukt som nu har godkänts av EU-institutionerna. Förslaget förväntas träda i kraft under 2019 och innebär bland annat att fler EU-medborgare kommer att kunna pensionsspara över nationsgränser och erbjudas fler valmöjligheter.

Europeiska privata pensionsprodukten ”Pepp”

EU-kommissionen har arbetat fram ett förslag om riktlinjer för att erbjuda en EU-omfattande privat pensionsprodukt som nu har godkänts av Europeiska unionens råd och EU-parlamentet. Förslaget kallas ”Europeiska privata pensionsprodukten” eller ”Pepp” vilket är en variant av privat pensionssparande. Förslaget innebär att människor som vill pensionsspara erbjuds fler valmöjligheter där EU-medborgare även kommer att kunna spara över nationsgränser. EU-kommissionens förhoppningar är dessutom att Pepp kommer att stärka den privata pensionsmarknaden.

Pepp-produkterna är tänkta att erbjuda samma standard oavsett var de säljs inom EU och de ska fungera som komplement till statliga, tjänstebaserade samt nationella privata pensionsprogram. En anledning till att Pepp-förslaget skapades är att enligt EU-kommissionens utredning har endast 27 % av EU-medborgare mellan 25-59 år påbörjat pensionssparande. Vidare är en annan viktig anledning till framställandet av Pepp-förslaget att urvalet av pensionsbesparingsmöjligheter i Europa har varit begränsade under en lång tid där det i vissa EU-länder är en obefintlig marknad, enligt EU-kommissionens förslag.

”Det finns en enorm potential”

Det finns redan idag en rad möjligheter för EU-medborgare att pensionsspara i fonder som har stark anknytning till Pepp-produkterna, men enligt Valdis Dombrovskis, vice-president i EU-kommissionen för finansfrågor, tillkommer vissa krav som kommer bidra till en kvalitetsmärkning. Det finns en enorm potential då Pepp-produkterna erbjuder pensionssparande personer över Europa fler valmöjligheter och kommer att stärka konkurrenskraften, enligt Dombrovskis.

Pepp-produkter är tänkt att erbjudas av många olika aktörer, däribland försäkringsbolag, banker, tjänstepensionsfonder, värdepappersföretag samt kapitalförvaltare.

Vad erbjuder Pepp-produkterna?

Enligt EU-kommissionens förslag kommer produkterna bland annat erbjuda:  

Fler alternativ vid pensionssparande då även leverantörer från andra EU-länder kommer att kunna erbjuda tjänster, ökat konsumentskydd då Pepp-produkter kommer att hålla viss kravstandard, fler möjligheter att byta leverantör vid flytt utomlands (inom EU).

För pensionsplansleverantörer innebär Pepp bland annat att de kan rikta försäljningen till en större EU:s marknad och inte behöver begränsas till den nationella.

Vad händer härnäst med förslaget?

Texten kommer nu att slutgranskas av juristlingvisterna. Därefter ska Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (Ministerrådet) att anta den slutliga texten.

Läs mer om förslaget här

Läs North Swedens tidigare artikel om pensionssparande över gränser

/Hannes Wigerfelt

22 Feb 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information