EU-kommissionen presenterar en ny strategisk agenda för ett enat Europa inför toppmötet i Sibiu den 9 maj

Inför toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer i Sibiu den 9 maj, har EU-kommissionen presenterat rekommendationer för en ny strategisk agenda eftersom ett nytt Europaparlament och en ny EU-kommission tar plats i höst. De politiska rekommendationerna berör hur EU bör utforma kommande åtgärder för framtiden som delaktig i en omvärld präglad av ett allt hårdare politiskt klimat.

Bakgrund

För fem år sedan omsatte Juncker-kommissionen den strategiska agenda som Europeiska unionens råd fastställt. Agendan sammanfattades i tio politiska prioriteringar, vilka den nuvarande kommissionen arbetar utefter. I sitt tal om tillståndet i unionen i september 2017 presenterade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker en färdplan för ett mer enat, starkt och demokratiskt EU. Därefter träffades EU-ländernas ledare i Tallinn, där de enades om de mest brådskande frågorna och utmaningarna som måste lösas inför valet till Europaparlamentet detta år 2019.

I samband med det stundande EU-valet och bytet av politiskt ledarskap i EU-kommissionen, har Juncker-kommissionen nu presenterat nya politiska prioriteringar och riktlinjer för EU. Dessa ska utgöra kommissionens bidrag till nästa strategiska agenda för åren 2019–2024. Inför detta är den 9 maj 2019 en viktig dag. Då möts nämligen EU:s stats- och regeringschefer på ett nytt toppmöte i den rumänska staden Sibiu, för att diskutera ett förnyat åtagande i de frågor som har störst betydelse för EU:s medborgare.

Innehållet i den nya strategiska agendan

EU:s strategiska agenda för 2019–2024 ska ta itu med de utmaningar och möjligheter som EU står inför idag. Efter att ha tagit hänsyn till EU-medborgarnas åsikter från cirka 1600 medborgardialoger, anser EU-kommissionen att de framtida åtgärderna bör rikta in sig på 5 olika sakområden:

Ett EU som skyddar – fortsatt arbete med utvecklingen av en europeisk säkerhetsunion, samt att gå i riktning mot en verklig europeisk försvarsunion och främja försvarssamarbete inom EU. Inom ramen för samma område vill EU-kommissionen skapa en utökad gemensam migrationspolitik med ökat delat ansvar mellan EU-länderna.

Ett konkurrenskraftigt EU – EU-kommissionen menar att den inre marknaden behöver uppgraderas, moderniseras och genomföras på alla nivåer. Forskning, innovation och digitalisering kommer även i framtiden behöva investeringar. Därutöver menar EU-kommissionen på att en fördjupad ekonomisk och monetär union krävs för att säkerställa ett hållbart välstånd och främja tillväxt i unionen.

Ett rättvist EU – fortsatt fokus på den europeiska pelaren för sociala rättigheter, samt utveckla samarbetet med medlemsländerna kring social inkludering och jämlikhet. EU-kommissionen vill upprätthålla och främja gemensamma värderingar som bygger på bland annat rättsstatsprincipen. Utöver detta menar EU-kommissionen att EU behöver en rättvis och modern skattepolitik, samt bra och tillgänglig sjukvård och bostäder av högkvalitet för rimliga priser för alla EU:s medborgare. 

Ett hållbart EU – den Europeiska ekonomin behöver moderniseras och övergå till hållbara konsumtions- och produktionsmönster. EU måste också öka sitt fokus på att bekämpa klimatförändringar och miljöförstöring, samt övergå till en mer resurseffektiv cirkulär ekonomi. Vidare ser EU-kommissionen ett behov av att ta vara på energiunionens potential och lösa de större återstående problemen.

Ett inflytelserikt EU – EU behöver ge ett konsekvent och starkt stöd för en multilateral regelbaserad världsordning, med FN i centrum. EU bör även utveckla sina förbindelser med nära grannländer, med en tydlig balans mellan rättigheter och skyldigheter. En stärkt internationell roll för euron skulle också öka EU:s ekonomiska och penningpolitiska självständighet.

Läs mer om den nya strategiska agendan.
Läs om EU-kommissionens nuvarande 10 prioriteringar.
Läs mer om EU:s framtid, medborgardialoger, med mera, här.

/Clara Lundén

06 Maj 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information