Möte med EU-kommissionens särskilda arktiska rådgivare

Den 18 december anordnade North Sweden ett möte på EU-kommissionens högsäte, Berlaymont, med Jari Vilén som har fått EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers uppdrag att kopplat till EU-kommissionens interna forskningsenhet analysera EU:s arktiska policy. Med vid besöket var Erik Bergkvist med flera från Region Västerbotten som under dagen också medverkat i diskussioner om EU:s transportpolitik med nätverket för perifera och maritima regioner, CPMR.

Utveckling av EU:s arktiska policy bidrar till stöd för norra Sverige

Jari Vilén har sedan hösten anlitats av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker för att utvärdera EU:s arktiska policy och komma med rekommendationer för hur den kan utvecklas. Det är ännu ett led i det pågående arbetet i EU för att stärka den arktiska agendan inom såväl klimatområdet som vad gäller internationell samverkan och säkerhetspolitik, men framförallt under de senaste åren det ökade fokus på regional utveckling i EU:s egna arktiska områden. Norrbotten och Västerbotten hör till dessa områden och har genom det arbete som varit från North Sweden genom inte minst samverkan inom Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, blivit en central del av EU:s arktiska politik.

Från att i EU inledningsvis ha fört dialog med urfolken och haft ett fokus på tillgång till råvaror och nya transportleder i Arktis, innebär den policy som antogs 2016 att EU skall bidra till utveckling av hela det nordligaste Europa i dialog med alla berörda aktörer mot bakgrund av den samverkan norra Sverige och NSPA haft med EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst i syfte att utveckla den tidigare förda arktiska EU-politiken som i sin tur är ett led i EU:s ambition att bli fullvärdig observatör i det Arktiska Rådet.

Det är också i den kontexten som EU genom North Swedens engagemang agerat för att vilja få med förlängningen av den så kallade Scandinavian-Mediteranian Corridor till att också omfatta hela vägen upp genom norrlandskusten till norska och finska gränsen och vidare, som idag ingår i förslagen för kommande programperiod 2021 och framåt. Det ligger också i policyn att bidra till att stärka de nordligaste regionernas utvecklingsförmåga med bland annat särskilda regionalfondsmedel som är en del av diskussionerna för kommande regionalstöd i EU med en fortsatt extra gleshetsallokering till norra Sverige.

Det är policyn från 2016 som EU-kommissionens eget forskningsorgan, till vilken Jari Vilén kopplats, fått i uppdrag att utvärdera och se hur den kan utvecklas för framtiden.

Norra Sveriges bidrag till EU:s arktiska engagemang med regionalt arktisk EU-forum

Diskussionen vid mötet kretsade kring hur norra Sverige och NSPA som helhet kan bidra med underlag för analyserna och rekommendationerna som är tänkta att vara en del av rapporten för att förbereda den förfrågan som under mitten av våren kommer att komma ut till alla berörda parter att ge inspel på de fösta skrivningar som då skall ha tagits fram. Det fördes också fram hur norra Sverige och NSPA bidragit till de processer som varit i samspel med EU och vikten av att bibehålla det regionala utvecklingsperspektivet som också är en grund för klimatarbetet och att bibehålla den arktiska regionen som en region av samverkan snarare än konflikt i en allt hetare omvärld med allt mer ökande arktiska intressen från olika stormakter. Det är frågor som är med i analysarbetet.

Den studie som OECD gjort över regionerna i NSPA lyftes också fram tillsammans med slutrapporten från den arktiska samrådsprocessen och pågående arbete med en arktisk investeringsplattform i samverkan med Europeiska Investeringsbanken som underlag för mycket som nu pågår och ger underlag för det fortsatta arbetet i berörda regioner också för EU att ta in.

Från North Sweden och Region Västerbotten framfördes också möjligheten att ha med rapporten, som skall komma redan under våren 2019, som en del av diskussionerna under det arktiska forum som Umeå står värd för i början av oktober. I veckorna före mötet hade det blivit klart i dialog mellan svenska UD, EU-kommissionen och North Sweden samt regionens företrädare, att det första årliga ”EU Arctic Forum” i den europeiska arktiska regionen som också följer av EU:s arktiska policy och den samrådsprocess som var under 2017, blir förlagt i Umeå 2–4 oktober i samspel med Barents Ministerrådsmöte under Sveriges ordförandeskap för Barentsrådet.

/Mikael Janson

Läs mer om EU:s arktiska policy 

Läs mer om den arktiska samrådsprocessen

16 Jan 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information