Möte om EU:s smarta specialiseringsagenda post 2020 i Europaparlamentet

Den 19 november anordnades ett seminarium om EU:s smarta specialiseringsagenda för 2020 och framåt i Europaparlamentet av Conference of Peripheral and Maritime Regions, CPMR, med North Sweden som medarrangör genom nätverket för informal Baltic Sea Group, iBSG. Fokus riktades mot de utmaningar och möjligheter som finns i Östersjöregionen med tonvikt på pågående förhandlingar om EU:s nästa långtidsbudget för 2021–2027 och positionen om Smart Specialisering som CPMR antog vid sin årliga generalförsamling i maj 2019.

Vid seminariet stod Östersjöregionens framtida arbete i EU:s plattform för Smart Specialisering, S3, i fokus med regionala ansträngningar och samverkan genom platsbaserad innovation. EU:s makrostrategi för Östersjön innebär möjligheter till samverkan kring genomförande av ambitioner i hållbar och inkluderande tillväxt för Östersjöområdets regioner. Platsbaserad innovation i Östersjöregionen har fått förnyad kraft genom den översyn av EU:s plattform för Smart Specialisering S3 som förhandlingarna inför kommande budgetperiod 2021–2027 innebär samt genom lanseringen av EU:s gröna giv (the Green deal) som beskriver EU:s ambitioner inom hållbarhet för kommande budgetperiod.

Enligt den inledande talaren Janusz Lewandowski, Europaparlamentariker och tidigare EU-kommissionär med ansvar för ekonomisk planering och budget, är grannskapet av länder som påverkas av EU:s makrostrategi (EUSBSR) från 2009 värdefullt då berörda regioner samarbetar i samlade insatser även då utvecklingen inom olika innovationsområden är diversifierad i de olika länderna. Resultatet av det fleråriga arbetet är en smart pilot då Östersjöregionen utgör en framgångsrik testbäddregion i EU. Samtidigt finns utmaningar, kopplat till flernivåstyre samt överensstämmelser i och mellan länderna kontra regionernas egna insatser där frågan om att äga processer tillkommer.

En het fråga som således belystes vid mötet gällde ifall de gränsöverskridande maritima partnerskapsprogrammen kommer att finnas kvar i nästa långtidsbudget 2021–2027. Katja Reppel, Head of unit vid EU-kommissionens DG Regio, menade i en avslutande kommentar att EU-kommissionen är positiv till den utveckling som skett i Östersjöregionen och att EU-kommissionens förslag för kommande programperiod syftar till att skapa en förnyad makro-regional kontext med färre barriärer i partnerskapsprogrammen. 

Jonas Lundström, Region Västerbotten, om smart specialisering utifrån regional utveckling

Norra Sverige fick stort utrymme vid mötet med flera kända ansikten bland paneldeltagarna. Erik Bergkvist, Europaparlamentariker och tidigare vice-ordförande i CPMR, talade om norra Sveriges historiska arbete med att strategiskt utveckla regionala styrkor som kan skalas upp i Östersjöregionen. Jonas Lundström, näringslivschef på Region Västerbotten, belyste både arbetet med smart specialisering utifrån regional utveckling, samt Östersjöregionens behov av människor som bygger fungerande strukturer och samarbetar över landsgränser utifrån ett ”bottom up-perspektiv” vilket är en styrka i Östersjöregionens smartspecialiseringsplattform.

/Julia Hanson

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information