Öppet samråd om godskorridorsförordningen

Nu utvärderas den godskorridorsförordning för järnväg som varit i bruk mellan år 2010 och 2019. EU-kommissionen söker erfarenheter och synpunkter från privata och offentliga aktörer inom järnvägsbranschen för hur gränsöverskridande järnvägstransporter inom Europa kan förenklas.

EU-kommissionen vill utöka godstransporter via järnväg, och för att koordinera och sammanlänka aktörer inom järnvägsinfrastrukturen har en godskorridorsförordning införts vars syfte är att bistå vid utvecklingen av den internationella järnvägsgodstrafiken inom EU. Förordningen har definierat terminaler längs fastställda huvudlinjer inom det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Dessa korridorer ska underlätta för aktörer som vill transportera gods över gränser genom att harmonisera regelverket för järnväg och underlätta den administrativa bördan. Satsningen på godstransporter via järnväg är en del av EU-kommissionens strategi för en grön omställning av transportsektorn inom unionen.

I och med godskorridorerna för järnväg vill EU-kommissionen öka järnvägens konkurrenskraft gentemot andra transportmedel när det kommer till gränsöverskridande transporter. Intresset finns från EU-kommissionen att se om godskorridorsförordningen bidragit till snabbare, grönare, effektivare och säkrare godstransporter inom Europa, och om det finns potentiella förbättringsområden inom förordningen.

Arbetet med godskorridorerna håller därför nu på att utvärderas och det är i samband med detta som kommissionen utlyst ett samråd för att samla information kring synen på godskorridorerna. Både aktiva brukare av godskorridorerna och potentiella intressenter uppmanas att delta. Samrådsperioden är öppen fram till den 3:e februari 2020, och EU-kommissionen hoppas kunna anta utvärderingen av godskorridorsförordningen under det andra kvartalet 2020.

För att delta i samrådet och lämna feedback, klicka här.

Mer information om utvärderingsprocessen av godskorridorsförordningen går att hitta här

North Sweden har tidigare skrivit om godskorridorerna och det första steget av utvärderingen av förordningen här


/Johannes Stenberg

26 Nov 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information