EU-kommissionens förslag för ny lista över sektorer behöriga för statsstöd inom utsläppshandeln

EU-kommissionen föreslår en revidering av riktlinjerna för statligt stöd inom EU:s utsläppshandel. I listan över sektorer behöriga att erhålla statsstöd föreslås b.la. att framställning av järn och stål, papperstillverkning och massatillverkning bibehålls medan kopparframställning exkluderas. Ge dina synpunkter på samrådet senast 10 mars!

EU:s utsläppshandel

EU-kommissionen har presenterat ett utkast om revidering av riktlinjerna för statligt stöd inom EU:s utsläppshandel. Bland annat föreslår EU-kommissionen i listan över sektorer behöriga att erhålla statsstöd att framställning av järn och stål, papperstillverkning och massatillverkning med mera bibehålls medan kopparframställning exkluderas. Genom ett öppet samråd har aktörer möjlighet att lämna in synpunkter om EU-kommissionens förslag senast den 10 mars.

Idag får EU:s medlemsländer kompensera företag i sektorer med hög elförbrukning, för en del av deras högre kostnader för el som orsakas av EU:s utsläppshandelssystem. Kompensationen minimerar riskerna för koldioxidläckage, det vill säga att företag inom EU utlokaliserar sin produktion till länder utanför EU som inte har lika långt gångna klimatåtgärder. Kompensationsreglerna ska nu uppdateras för att passa det nya utsläppshandelssystemet för tidsperioden 2021–2030 då nuvarande riktlinjer går ut vid årsskiftet 2020–2021.

Kriterier för berörda sektorer

Det nu öppna samrådet gäller åtta sektorer som mest riskerar CO2-utsläpp. Detta inkluderar fyra kategorier.

 • Sektorer med signifikant internationell handel
 • Sektorer som påverkas signifikant av energikostnader med begränsade möjligheter att föra vidare högre energikostnader
 • Sektorer vars vinstmarginaler är under press på en internationell nivå
 • Sektorer med begränsad potential att förbättra sin energieffektivitet

Vilka sektorer omfattas?

I det reviderade utkastet för det nya utsläppshandelssystemet som EU-kommissionen presenterat omfattas följande sektorer:

 • Tillverkning av läderkläder
 • Aluminiumtillverkning
 • Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
 • Framställning av bly, zink och tenn
 • Massatillverkning
 • Pappers- och papptillverkning
 • Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
 • Tillverkning av produkter av raffinerat petroleum

Framställning av koppar exkluderas. Detta kan bli problematiskt i regioner där kopparsektorn är stor. Det är möjligt att EU-kommissionen kommer att inkludera fler sektorer baserat på kvalitativa indikatorer,  detta kan ske ifall sektorn har ett indirekt CO2- läckageindikator på 0.2 och att dess risk för CO2-läckage är estimerad till minst medium enligt EU-kommissionens skala.

Hur du kan tycka till

EU-kommissionen efterfrågar nu brett efter synpunkter och det finns ett samråd öppet för medborgare, medlemsländer, organisationer och andra intresserade parter. Svara senast på samrådet den 10 mars!

/ Signe Johansson

Läs en sammanfattning om vad samrådet innebär på engelska, här. 

Läs alla samrådsdokument på svenska, här.

Läs om samrådet och hur du deltar, här.

26 Feb 2020 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information