Europaparlamentet och ministerrådet preliminärt överens om EU-budgeten

Under sommaren enades EU:s stats- och regeringschefer om EU:s kommande långtidsbudget 2021–2027 tillsammans med ett omfattande krispaket för att hantera effekterna av Covid-19. På tisdagseftermiddagen den 10 november nådde Europaparlamentets och ministerrådets förhandlare en preliminär överenskommelse om att utöka budgeten med 15 miljarder euro. Nu återstår det för hela Europaparlamentet och medlemsländerna att ta ställning till överenskommelsen.

EU:s långtidsbudget, den så kallade MFF (Multiannual Financial Framwork), har varit under intensiva diskussioner allt sedan EU-kommissionen lade fram sitt förslag våren 2018. Den 21 juli 2020 nåddes en överenskommelse som utgjorde ramverket för fortsatta förhandlingar och beslut inför kommande programperiod. Nu har en preliminär uppgörelse mellan förhandlare i Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (även ministerrådet) med Tyskland som ordförande i spetsen uppnåtts, vilket för budgeten ett steg närmare en slutgiltig överenskommelse.

Mer pengar till Horisont Europa och EU4Health

Under tisdagens förhandlingar kom Europaparlamentet och ministerrådet bland annat överens om att tillföra ytterligare 15 miljarder euro till långtidsbudgeten (MFF). Det skulle betyda att det tidigare förslaget om 1 074 miljarder euro för sjuårsperioden till 2027 utökas med 15 miljarder. Detta parallellt med återhämtningspaketet ”Next Generation EU”, som krispaketen för Covid-19 kallas, om sammantaget 750 miljarder euro. Vidare ska ytterligare en miljard, utöver de 15 till budgeten, gå till krisåtgärder.

Den extra potten på 15 miljarder euro är tänkt att gå till områden som hälsa, klimat, forskning och gränsskydd. Det kommer betyda en förstärkning av de olika budgetprogrammen, med pengar till forskningsprogrammet Horisont Europa, hälsoprogrammet EU4Health och utbildningsprogrammet Erasmus.

Än är vi inte i mål

Nu väntas det slutgiltiga godkännandet från Europaparlamentet och medlemsländerna för att få budgeten på plats till årsskiftet. Det förutsätter att alla medlemsländer ställer sig bakom utökningen och även andra delar i kompromissen som bland annat inbegriper ett fortsatt arbete för att införa skatter på EU-nivå och ett instrument kring rättsstatens principer för att få tillgång till EU:s fonder och program, vilket exempelvis Ungern motsatt sig. Europaparlamentet kan inte besluta om ekonomin men väl fälla hela budgeten om det som nu förhandlats fram mellan Europaparlamentets förhandlingsdelegation och företrädarna för Ministerrådet med Tyskland i spetsen inte blir. Det är nu stor press på att nå slutgiltiga beslut för att från 2021 ha en budget och de stora krispaketen för en återstart av EU på plats.

Läs mer om de preliminära förhandlingarna här. 

/Elvira Ahlring och Mikael Janson

13 Nov 2020 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information