Årets första CPMR-möte för Östersjökommissionens arbetsgrupp för energi- och klimatpolitik

Den 2 mars var det dags för årets första möte för Östersjökommissionens arbetsgrupp för energi- och klimatpolitik inom Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR. Vid mötet diskuterades EU:s nya Bauhaus-initiativ och CPMR:s bidrag till EU:s samråd om den nya skogsstrategin. Från norra Sverige deltog Rickard Carstedt, regionråd i Västerbotten.

Den 2 mars var det dags för årets första möte för Östersjökommissionens arbetsgrupp för energi och klimat inom det regionala nätverket Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR där Norrbotten, Västerbotten och Jämtland Härjedalen är medlemmar. Vid mötet diskuterades dels EU:s nya Bauhaus-initiativ där Östersjöregionerna kan ha en viktig roll när det kommer till skogsbaserade produkter och tjänster, dels CPMR:s bidrag till EU:s samråd om en ny skogsstrategiFrån norra Sverige deltog Rickard Carstedt, regionråd i Västerbotten. 

Sedan EU-kommissionen lanserade den europeiska gröna given har en mängd olika initiativ presenterats. Aktuellt vid mötet för Östersjökommissionens grupp för energi och klimat var deaktuella samrådet om EU:s nya skogsstrategi som ska utgå från strategin för biologisk mångfald, omfatta skogens hela kretslopp och främja skogens många tjänster. Något som också diskuterades var kommissionens kultur- och miljöinitiativ det nya europeiska Bauhaus som lanserades i januari 2021 och syftar till att koppla samman EU:s gröna giv med medborgarnas boendemiljö med fokus på hållbara byggnadsmaterial aktörer i norra Sverige har världsledande kapacitet för byggande med trä är Bauhaus-initiativet mycket intressant 

Östersjöregionernas roll i det nya europeiska Bauhaus 

Diskussionen kring EU:s initiativ för ett nytt europeiskt Bauhaus behandlade vilken roll Östersjöregionerna kan ha när det kommer till skogsbaserade produkter och tjänster, samt hur arbetsgruppen för energi och klimat kan bidra till detta initiativ. I diskussionen deltog även regionala aktörer som gav regionala exempel på hur användningen av trä ser ut i byggsektorn. 

Brigitte Jacquemont, EU-kommissionens generaldirektorat för energi, inledde med att presentera EU:s nya Bauhaus-initiativ som kopplar samman EU:s gröna giv med medborgarnas boendemiljö genom att föra samman experter, företag och institutioner och därmed underlätta för hur morgondagens bostäder kan produceras så att de blir ekonomiskt överkomliga och tillgängliga. Jaquemont berättade att det nya Bauhaus-initiativet kommer att handla om mer än bara byggnader, initiativet har även sociala fördelar och stort fokus på hållbarhet, estetik och inkludering. Anna Holmberg, Chef vid Skogsindustriernas Brysselkontor, beskrev Skogsindustriernas syn på Bauhaus och EU:s skogsstrategi och berättade att Skogsindustrierna anser att initiativet är så pass intressant att de valt att arbeta med en arbetsgrupp kring Bauhaus-initiativet. Vidare uttryckte hon att EU:s nya skogsstrategi bör vara en fristående policy som lyfter fram de ekonomiska, sociala och miljömässiga värden skogen ger upphov till. 

Under webbinariet diskuterades även hur arbetsgruppen för energi och klimat kan bidra till det nya Bauhaus-initiativet ur ett regionalt perspektiv. I diskussionen deltog bland annat Rickard Carstedt, regionråd i Västerbotten, som berättade om det Skellefteåbaserade projektet Sara kulturhus, som väntas bli en av de högsta byggnaderna i världen byggd i trä. Carstedt berättade bland annat hur energisystemet i byggnaden som är baserat på förnyelsebar energi är unikt för ett hus i denna storlek och att projektet förväntas öppna den 8 september 2021.   

Engagemang i EU:s samråd om en ny skogsstrategi 

Då Östersjöregionerna har gemensamt att skogssektorn är viktig för den regionala utvecklingen diskuterades gruppens ambitioner i att ta en aktiv roll i det samråd som kommissionen lanserat om en ny skogsstrategi som ska säkerställa välmående skogar och stötta en cirkulär bioekonomi samt bidra till biologiska mångfald.  

Ett första utkast till ett positionspapper har skrivits för att belysa de viktigaste frågorna där medlemsregionerna bland annat understryker hur viktigt det är att främja ett aktivt hållbart skogsbruk där hänsyn tas till hela den skogsbaserade värdekedjan som representerar miljö-, ekonomiska och sociala aspekter 

Läs mer om EU:s nya initiativ Ett nytt europeiskt Bauhaus här och på vår hemsida här.  

Läs mer om Sara kulturhus här och titta på en video om Sara kulturhus här.

Läs mer om bidraget från CPMR:s arbetsgrupp för energi och klimat till samrådet för den nya skogsstrategin här. 

/ Matilda Albertsson 

 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information