Botniska korridoren tar plats i ScanMed Rail Freight Corridor Forum

I samband med att EU-tåget Connecting Europe Express passerade Sverige fick Botniska korridoren en inbjudan att presentera sin omvärldsbevakning om förändrade handelsmönster vid ScanMed Rail Freight Corridor Forum den 29 oktober. Under forumet kommer aktörer längs med Europas längsta godskorridor, Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMedRFC), att samlas för diskussioner kring internationell järnvägstrafik och hur Europa bäst sammanlänkas för effektiva godstransporter. Det blir ett bra tillfälle att visa att Botniska korridoren måste byggas klart för att få ett sammanhängande stråk genom Sverige och vidare ut mot kontinenten för att möta den snabba gröna omställningen i norr.

Fossilfri industri kräver fossilfria transporter 

Den privata sektorn investerar 1 070 miljarder kronor i norra och mellersta Sverige mellan 2020 och 2040 för att revitalisera befintligt näringsliv samt att bygga nya anläggningar. Merparten av investeringarna syftar till att ställa om landets industrier till fossilfri produktion men det saknas bra järnvägsinfrastruktur. Likaså är kopplingarna till och från hamnarna mellan Stockholm och Luleå ofta bristfälliga eller underdimensionerade, även om flera stora investeringar nu görs i exempelvis Gävle och Sundsvall. 

Den 1–2 oktober rullade EU-tåget Connecting Europe Express genom Sverige med gäster på hög nivå ombord såsom samordnaren för EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet, Pat Cox, men även från såväl EU-kommissionen som Europaparlamentet och Europeiska verkställande organet för klimat, infrastruktur och miljö (CINEA). För att lyfta vikten av utbyggd infrastruktur i norra Sverige arrangerade Botniska korridoren ett seminarium ombord på tåget med rubriken ”What is the future of green industry without green infrastructure?”. 

Lotta Rönström från North Sweden-kontoret som modererade Botniska korridorens seminarium ombord på Connecting Europe Express

Något som väckte stort intresse vid seminariet var den omvärldsbevakning kring förändrade handelsmönster Nya Ostkustbanan låtit ta fram. Studien visar att Östersjökusten har blivit alltmer central och att näringslivets transportkostnader skulle halveras om staten satsar på att bygga ut kapacitetsstarka och klimatsmarta järnvägsstråk längs Norrlandskusten och säkerställa goda tvärförbindelser. 

Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor 

I publiken på tåget fanns bland andra Linda Thulin, styrelseordförande för Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMedRFC). ScanMedRFC är Europas längsta godskorridor och sträcker sig mellan Stockholm-Oslo till Palermo i söder. Godskorridoren infördes som ett led i EU-kommissionens arbete att sammanlänka Europa, bland annat genom att öka den internationella järnvägstrafikens attraktivitet och effektivitet. ScanMedRFC ska underlätta för transportköpare att välja järnvägen. Det gör de till exempel genom att erbjuda förplanerade kanaler – en på förhand planerad rutt med koordinerad tidtabell över landsgränserna. De förplanerade kanalerna skräddarsys utifrån beställarnas behov. Kanalerna kan även länkas samman med terminaler och hamnar för vidare transport med båt eller lastbil. 

Genom att det nu investeras mer än 1 000 miljarder kronor skapas det helt nya möjligheter i norra Sverige, sa Linda Thulin. Det är viktigt att norra Sverige är tydliga och kommunicerar vilka möjligheter som finns - inte minst hur intermodala transporter och järnvägen kan bidra till en önskvärd utveckling, avslutade Thulin. 

 

I publiken på EU-tåget fanns bland andra Linda Thulin, styrelseordförande för Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor

Efter seminariet på Connecting Europe Express har Botniska korridoren fått inbjudan att presentera sin omvärldsbevakning om förändrade handelsmönster vid ScanMed Rail Freight Corridor Forum den 29 oktober. Det blir ett tillfälle att nå ut ännu bredare med budskapet om hur vi bäst uppnår den multimodalitet som krävs för en effektiv grön omställning av transportsektorn och i förlängningen även en grön omställning av samhället i stort. 

-  Vår analys tyder på att de internationella godsmängderna till och från norra Sverige kommer öka markant samtidigt som kostnaderna för transporter med järnväg och sjöfart blir mer och mer kostnadseffektiva alternativ, säger Henric Fuchs som är infrastrukturstrateg på Region Västernorrland och som är den som projektlett arbetet med omvärldsanalysen. Vi som företräder järnvägen och sjöfarten har en viktig uppgift i att sprida information om de nya möjligheter som finns för näringslivet och transportföretagen, tillägger Fuchs.  

Förlängning av EU:s transportkorridorer - en nyckel i den gröna omställningen 

North Sweden driver sedan länge, såväl genom Europaforum Norra Sverige som Botniska korridoren, frågan om en förlängning av godskorridoren ScanMed längs med Norrlandskusten så att den synkroniseras med den nyligen förlängda stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet. Botniska korridorens medverkan vid ScanMed Rail Freight Corridor Forum ger en bra möjlighet att föra fram detta budskap.  

- Förlängningen av EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet som nu är på plats är en milstolpe i vårt arbete för att tydligare koppla samman norra Sverige med övriga Europa. Detta öppnar för stora möjligheter till medfinansiering från EU för viktiga infrastrukturprojekt i vår geografi. Men för att möta den gröna industriutveckling som sker i norr behöver EU:s godskorridor förlängas på samma sätt. Nu behövs hela den Botniska korridoren – med Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen, byggas klart. Då skulle vi få ett sammanhängande stråk genom Sverige vidare ut mot kontinenten, konstaterar Lotta Rönström på North Sweden-kontoret. 

Revideringar pågår av förordningen för det transeuropeiska transportnätverket och den för de europeiska godskorridorerna och förslagen ska presenteras av EU-kommissionen den 14 december för att sedan förhandlas av Europaparlamentet och medlemsstaterna i ministerrådet. Den 11–12 november samlas Europaforum Norra Sveriges politiker i Bryssel för ett rapportörsmöte, vilket kommer att bli ytterligare ett tillfälle att diskutera en synkronisering av de båda korridorerna med bland andra Europaparlamentariker Johan Danielsson som är ledamot i Europaparlamentets transportutskott. 

Läs mer om Botniska Korridoren ombord på Connecting Europe Express här.  

Läs Botniska korridorens positionspapper om TEN-T (svenska) (engelska). 

Läs tidigare nyhet om Nya Ostkustbanan möte med Europaparlamentariker här.  

Läs mer om Europeiska järnvägsåret här.

/Lotta Rönström 

25 Okt 2021 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information