Year of rail: Tåg med toppolitiker från EU åkte genom Sverige

Den 1-2 oktober rullade EU-tåget Connecting Europe Express genom Sverige med gäster på hög nivå såsom samordnaren för EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet, Pat Cox, men även gäster från såväl EU-kommissionen som Europaparlamentet och Europeiska verkställande organet för klimat, infrastruktur och miljö (CINEA). Samarbetet Botniska korridoren fanns på plats och arrangerade seminarier och möten i samband med besöket.

År 2021 är det europeiska järnvägsåret vilket uppmärksammas genom projektet Connecting Europe Express som med tre tåg korsar hela EU. CEE är ett initiativ från EU-kommissionen med målet att erbjuda en plats för samtal och möten för att öka medvetenheten om järnvägens bidrag till EU:s miljömål, men också de hinder som ännu försvårar resor och transporter över nationsgränser.

Den 1 oktober kom ett av EU-tågen till Sverige via Öresundsbron och passerade Malmö och Linköping på sin väg upp till Stockholm. Med på tåget var samordnaren för EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet, Pat Cox, högre tjänstemän från EU-kommissionen, Europaparlamentariker, riksdagsledamöter, representanter från näringslivet och transportbranschen.

EU-tåget Connecting Europe Express anlände i Stockholm 1 oktober

Ren industri är beroende av grön infrastruktur

För att lyfta vikten av utbyggd infrastruktur i norra Sverige arrangerade samarbetet Botniska korridoren (BK) ett seminarium ombord på tåget med rubriken ”What is the future of green industry without green infrastructure?”. Botniska korridoren är ett samarbete mellan de sju nordligaste regionerna i Sverige och representerades på tåget av två ledamöter från BK:s styrgrupp: Birgitta Sacrédeus KD, regionråd i Dalarna och Jan Lahenkorva S, regionråd i Gävleborg. Från Botniska korridorens sida medverkade även Henric Fuchs, infrastrukturstrateg i Region Västernorrland; Christoffer von Bothmer, Projektledare för BK; Ingela Bendrot, VD för Nya Ostkustbanan, och Lotta Rönström från North Sweden-kontoret som modererade samtalet.

Den inledande presentationen tog avstamp i den snabba gröna omställning som sker i norr just nu. Näringslivet i norr gör en historisk omställning till att bli grön, med planerade investeringar på över 1000 miljarder de närmaste 20 åren, men infrastrukturen för att möta denna utveckling saknas. Utan grön infrastruktur riskerar man att de gröna produkterna, t ex batterierna från Northvoltfabriken i Skellefteå, måste transporteras långa sträckor i dieseldrivna lastbilar i stället för med järnväg och sjöfart.

EU:s transportpolitik syftar just till att överbrygga hinder vid gränserna och knyta ihop EU i ett sammankopplat transportnätverk.

- Ska vi lyckas med att få ut våra gröna produkter till resten av Europa och leva upp till klimatmålet om att bli fossilfria måste vi än mer tänka tillsammans genom samarbete. Vi måste ha ett tydligare EU-tänk i Sverige, konstaterade Birgitta Sacrédeus.

Vid seminariet presenterades även en rapport som Nya Ostkustbanan tagit fram för att analysera järnvägens och sjöfartens framtida roll för godstransporter från och till norra Sverige – ”Vägen till överflyttning av gods till järnväg och sjöfart”.

- Varje år går motsvarande 400 000 containrar gods på väg mellan norra Sverige och Skåne för att sen gå över kaj, berättade Henric Fuchs. Vidare tillade han att en stor andel av denna godsvolym kan flyttas över till sjöfart och järnvägstransporter när Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan är fullt utbyggda. 

Pat Cox tillsammans med Henrik Fuchs och Ingela Bendrot.

Stort engagemang för Botniska korridoren

Genom att bygga klart den Botniska korridoren skapas ett starkt och sammanhängande stråk där tunga, långa och snabba tåg kan passera. Det halverar industrins transportkostnader och ökar konkurrenskraften, och bidrar också till kraftigt förstorade arbetsmarknadsregioner genom att restiderna halveras.

Det blev ett mycket bra samtal på tåget där bland annat Pat Cox bekräftade bilden av att det finns ett ömsesidigt beroende mellan EU och Sverige som medlemsland. Bland annat sett till de behovet av transporter av stål från Sverige till andra delar av Europa.

- Botniska korridoren är ett mycket viktigt och strategiskt projekt som skapar stort europeiskt mervärde, sammanfattade Pat Cox diskussionerna. 

I samtalet deltog även Europaparlamentarikern Jakop Dalunde (MP) som poängterade att den svenska industrin inte endast ställer om arbetet med stål inom Sverige utan även kan förändra hela Europas arbete inom såväl stål- som batteriområdet.

- Jag tror att vi fortfarande underskattar detta som nästan kan benämnas som ett mirakel när det kommer till effekter inom såväl ekonomi som den gröna omställningen. Vi ska se detta som ett europeiskt projekt, avslutade Jakop Dalunde.

Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP) understryker vikten av ett sammankopplat grönt transportnätverk vid seminariet på Connecting Europe Express

Sammanhållen planering avgörande för att skynda på utbyggnad av infrastruktur

Lördagen inleddes med ett frukostmöte i form av en fördjupande uppföljning av fredagens samtal där Europaparlamentarikern Johan Danielsson (S) deltog tillsammans med Pat Cox samt Morten Jensen, enhetschef på CINEA – The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency. CINEA har en viktig roll i arbetet med genomförandet av den gröna given med ett klimatneutralt Europa 2050 som mål och ansvarar bland annat för finansieringsverktyget CEF - Connecting Europe Facility - från vilket EU i år har satsat 250 miljoner kronor i Sverige. Av årets beslutade fem projekt inom Sverige återfinns fyra inom Botniska korridorens geografi. 

- När Sverige tilldelas CEF-medel är det viktigt att dessa läggs på toppen av den befintliga infrastrukturbudgeten och leder till att nya projekt finansieras inom ramen för nationell plan. På så sätt skulle EU:s finansiering verkligen innebära att utbyggnaden av infrastruktur skyndas på, sa Johan Danielsson.

- Det är viktigt att Sverige pekar ut Botniska korridoren som ett sammanhängande stråk och beräknar samhällsnyttan utifrån hela stråknyttan och inte isolerat i de ofta små och korta deletapperna, påpekade Lotta Rönström.

Samma budskap förmedlades i en intervju med Pat Cox efter mötet.

 

Samtalet kom utöver finansieringsfrågor även att handla om den pågående revideringen av förordningen för det transeuropeiska transportnätet, TEN-T, där Botniska korridoren arbetar för att utöka antalet utpekade urbana noder, terminaler och hamnar i transportsystemet.

Botniska korridoren i fokus i SVT-intervju med Pat Cox

SVT uppmärksammade Connecting Europe Express genom en intervju med Pat Cox strax innan tåget for söderut från Stockholm mot Bryssel där Cox fokuserar på Botniska korridorens arbete för att få till stånd en förlängning av EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet som blev verklighet i somras.

- Samarbetet Botniska korridoren har arbetat väldigt aktivt under många år för att så ett frö som nu har slagit rot i vårt system så att den Botniska korridoren nu är del av EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet, konstaterar Pat Cox.

 

/Lotta Rönström

Läs Botniska korridorens positionspapper om TEN-T (svenska) (engelska)

Läs tidigare nyhet om Nya Ostkustbanan möte med Europaparlamentariker här 

Läs mer om Europeiska järnvägsåret här

 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information