Implementeringsfasen av New European Bauhaus har inletts med möjlighet till finansiering!

Den 15 september antog EU-kommissionen riktlinjer som anger vägen framåt för New European Bauhaus från 2020 som ska stärka estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen av samhället. I och med utformningsfasens slut utlyses nu de första elementen av EU-finansiering kopplat till konkreta politiska delmål i samskapandefasen. För norra Sveriges aktörer innebär det möjlighet till projektfinansiering och att visa upp regionernas expertis inom design, social hållbarhet och hållbart byggande i trä.

Vad är New European Bauhaus? 

När EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade initiativet om New European Bauhaus (NEB) i september 2020 var det i mångt och mycket oklart vad initiativet skulle innehålla. Det har fått stor uppmärksamhet och kan kortfattat beskrivas som EU:s vision att tillvarata de estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen av samhället och kommer med uppmaningen till företag, lärosäten och nationella forskningsfinansiärer att ansluta sina egna insatser till denna vision. Initiativet är brett och inkluderar många aspekter av design, arkitektur och informations. och kommunikationsteknologier (IKT).  För norra Sverige är det särskilt intressant för att synliggöra regionens expertis inom inkluderande samhällen, design, hållbart byggnader av trä samt samspelet mellan urbana områden och glesbefolkade områden som präglar våra regioner. 

Co-designfasen avslutades i juni 

Under co-designfasen (utformningsfasen) som varade mellan januari och juni 2021, tog EU-kommissionen emot över 2000 bidrag från aktörer som ville bidra till initiativets utformning. Det övergripande syftet med utformningsfasen var för kommissionen att tänka om kring sättet vi lever på i relation till EU:s klimatmål. Kommissionen hade därför efterfrågat bidrag som kunde identifiera estetiska, hållbara och inkluderande lösningar för platser där människor ska leva och bo, relevanta för innehållet i den gröna given. Utformningsfasen identifierade fyra tematiska områden som kommissionen beslutat att arbeta med under genomförandet av Bauhausinitiativet: 

 • Att återknyta till naturen 
 • Att återfå en känsla av tillhörighet 
 • Att prioritera de platser och människor som behöver det mest 
 • Behovet av ett långsiktigt livscykeltänkande i det industriella ekosystemet 

Co-creationfasen inleds för implementering 

Vid utformningsfasens slut i juni definierade kommissionen riktlinjer och satte upp prioriteringar för de konkreta åtgärder som nu presenterats i co-creationfasen, ävendelivery” (samskapandefasen) där de första elementen av EU-stöd ingår. För att implementera Bauhausinitiativet föreslår kommissionen åtgärder där finansiering är möjlig som omfattar följande mål: 

 • Inrättande av ett Bauhauslaboratorium för att få rörelsen att växa och utarbeta politiska åtgärder 
 • Startfinansiering för omvandlande Bauhausprojekt i EU:s medlemsstater 
 • Finansiering av projekt för subventionerade bostäder som respekterar 
 • Bauhausinitiativets värderingar 
 • Ett nytt synsätt för kommissionens egen fastighetsstrategi 
 • Gemensamt utarbetande av gröna omställningsvägar för bygg- och textilsektorns ekosystem 
 • Inbjudningar att lämna projektförslag för uppstartsföretag och medborgarinitiativ 
 • En årlig Bauhausfestival och ett årligt Bauhauspris 
 • eTwinning och DiscoverEU 2022 avseende Bauhausinitiativet 

Projekt för 85 miljoner euro ska stötta New European Bauhaus  

Under 2021–2022 kommer 85 miljoner euro från olika EU-program avsättas till Bauhausprojekt inklusive Horisont Europa, LIFE, och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). EU-kommissionen har identifierat utlysningar från befintliga EU-program som kan bidra till dessa målsättningar och har även presenterat ett antal dedikerade utlysningar som främst ska utgöra medfinansiering till fem demoprojekt med totalt 25 miljoner Euro i budget från Horisont Europa. Medlen utlyses och ansöks via ordinarie förfaranden för de fonderna de kommer från men de förväntas omges av en hård konkurrens då detta initiativ fått mycket uppmärksamhet. Se aktuella utlysningar nedan kopplade till tre delmålen: 

New European Bauhaus i Sverige 

Även svenska regeringen har uppmärksammat New European Bauhaus och har gett Boverket i uppdrag att koordinera det svenska deltagandet i NEB som ska ge svenska aktörer bra förutsättningar att bidra till initiativet och ta del av de satsningar som aviserats. Även det nationella innovationsprogrammet Viable Cities där flera kommuner från norra Sverige deltar är aktiva med att påverka initiativets utformning och underlätta för svenska kommuner att ta en roll. Regeringen har även gett ett särskilt uppdrag till Viable Cities att främja en hållbar stads- och samhällsutveckling i Norrbotten och Västerbotten i samband med de stora industriomställningar som sker i regionerna. Till detta kommer en särskild finansiering via Energimyndigheten som omfattar 3,3 miljoner kronor.  

Bauhaus presenterades samtidigt som EU-kommissionens meddelande om EU:s renoveringsvåg 

Bauhaus presenterades i början som en flernivåstrategi  för omvandling av byggsektorn från global till lokal nivå i samband med att EU-kommissionens publicerade ett meddelande om en renoveringsvåg för Europa från 2020. Huvudbudskapet i meddelandet var att de flesta av EU:s byggnader inte är energieffektiva. Många förlitar sig på fossila bränslen för uppvärmning och kylning och använder gammal teknik och energislösande utrustning. Byggnader står för omkring 40 % av den totala energiförbrukningen i EU, och 36 % av utsläppen av växthusgaser från energi. Med anledning av detta illustrerade EU-kommissionen mål, varav ett antal relevanta principer för utfasning av fossila bränslen fram till 2050, bland annat följande: ett livscykelbaserat och cirkulärt tänkande; utfasning av fossila bränslen och integrering av förnybar energi; överkomlighet; energieffektivitet först; höga hälso- och miljöstandarder; säkerhet; tillgänglighet; ett samlat grepp på den dubbla utmaningen med grön och digital omställning och respekt för estetik och kvalitetsarkitektur. Genom att bygga broar mellan olika sektorer menade EU-kommissionen att Bauhausinitiativet ska möjliggöra en omställning av våra samhällen vid sidan av tre inriktningar:  

 • Hållbarhetgenom att inkludera EU:s klimatmål i den europeiska gröna given. 
 • Estetik – genom att lyfta fram design och inte enbart funktion i byggkonstruktion. 
 • Inkludering – genom att sätta värde på mångfald och säkerställa tillgänglighet och prisvärdhet. 

Idag då EU-kommissionen tar kliv framåt i Bauhausinitiativet, menar Ursula von der Leyen att New European Bauhaus bringar något konkret ur ambitionerna i den gröna given med förändring på gräsrotsnivå där människor ska kunna känna av en omställning tack vare hållbara och inkluderande offentliga platser som är tillgängliga för alla, även hållbara byggnader, mode eller möbler tack vare en mer cirkulär och koldioxidsnål produktion. Bauhausinitiativet ska på så vis bidra med en socialt inkluderande, kulturell och kreativ dimension till den gröna given. Vi på North Sweden tycker att initiativet är väldigt intressant eftersom det erbjuder möjligheter för norra Sveriges samhällsaktörer från olika branscher att engagera sig och visa upp sig! 

Nästa steg & möjlighet till engagemang 

Redan nu finns öppna utlysningar redo för ansökningar. Det finns även möjligheter att lyfta fram de projekt som redan pågår i regionerna och understöder Bauhaus visioner oavsett finansieringskälla. Det kan till exempel ske inom de plattformar som bygger upp för att engagera individer, organisationer och myndigheter. EU-kommissionen kommer bland annat att etablera ett New European Bauhaus- Labb som ska fungera som en ”think-tank”. En Bauhausfestival kommer att organiseras för första gången våren 2022 i Bryssel. Därefter är tanken att konceptet ska bli ett årligt evenemang på olika platser i EU från 2023 och framåt. De nationella Bauhauskontakterna kommer att samordna lokala insatser och delta i ett EU-omfattande informellt nätverk. Därtill planerar kommissionen att publicera en rapport om vad som uppnåtts genom Bauhaus under nästa år 

/Julia Hanson & Niklas Johansson 

Läs mer om de nya presenterade riktlinjerna för Bauhaus här.

Läs mer om de olika finansieringsmöjligheterna på EU-kommissionens Bauhaushemsida här.  

Läs EU-kommissionens meddelande om en renoveringsvåg för Europa från 2020 här. 

Läs Finansdepartementets pressmeddelande om Energimyndighetens stöd till Norr- och Västerbotten här.

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information