Konsultation lägger grunden för EU:s nya politik för Arktis

EU har fortsatt en viktig roll att spela för att göra Arktis säkert, stabilt, hållbart och välmående, det är EU-kommissionens slutsats av konsultationen om EU:s arktiska politik som bland annat North Sweden och nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) svarat på. Konsultationen lägger nu grunden för pågående revidering av EU:s politik för Arktis från 2016.

EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst, European External Action Services (EEAS), lanserade i juli 2020 en öppen konsultation om EU:s integrerade politik för Arktis som avslutades i november. Konsultationen genomfördes för att samla information och inspel från privata och offentliga aktörer, internationella, statliga och icke-statliga organisationer, regionala och lokala aktörer samt från forskningsinstitutioner och EU-medborgare. Syftet var att få en bred överblick över hur EU kan bidra till att hantera framtidens utmaningar genom en uppdaterad arktisk strategi. Konsultationen fick in 140 svar, främst från EU-medborgare (25%) samt från akademi och forskningsinstitutioner (21%).

En övervägande del av de svarande ansåg att de tre nuvarande prioriteringarna har en fortsatt relevans för EU:s arktiska strategi, speciellt då klimatförändringarnas konsekvenser syns allt tydligare i Arktis, än någon annanstans. Omkring 71% av de svarande ansåg att agerandet kring klimatförändringar och skyddet av den arktiska miljön fortfarande är väldigt relevant. Detta eftersom frågan dels har blivit hanterad på ett bra sätt i den nuvarande strategin, men även då den arktiska regionen är särskilt utsatt för klimatförändringarna vilket innebär att ett fortsatt arbete med skyddet av den arktiska miljön blir viktig.

Hållbar regional utveckling av Arktis fortsatt viktig

Hela 72% av de svarande ansåg att främjandet av en hållbar utveckling i den arktiska regionen fortfarande är en väldigt relevant fråga. De ansåg dessutom att EU har haft en positiv roll i arbetet kring hållbar utveckling och att arbetet därför bör fortsätta. Slutligen visade konsultationen att 59% av de svarande ansåg att EU bör fortsätta att stärka det internationella samarbetet genom att främja internationellt och regionalt samarbete.

De deltagande i konsultationen bekräftar att EU:s arktiska strategi behöver uppdateras för att EU på bästa sätt ska kunna bidra till att göra Arktisk säkert, stabilt, hållbart och välmående. Här spelar EU en viktig roll genom att ha ett långsiktigt förhållningssätt och förhindra miljöpåverkan av Arktis ekosystem, invånare och arter. Vidare bör EU skapa ett starkare band mellan klimatpolicy, den gröna given och den uppdaterade arktiska strategin för att nå en hållbar utveckling i Arktis. EU bör dessutom framhålla forskning och vetenskap i både strategin och agerandet i Arktis.

Läs NSPA:s svar på konsultationen här.  

Läs mer om konsultationen här.

/ Matilda Albertsson

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information