LIFE-programmet: Mer än 290 miljoner euro i EU-finansiering klart för natur-, miljö- och klimatåtgärdsprojekt

EU-kommissionen har godkänt finansiering för den första omgången av projekt under LIFE-programmet 2021–2027. Investeringspaketet består av mer än 290 miljoner euro för 132 nya projekt som ska bidra till ett klimatneutralt Europa till 2050, EU:s återhämtning av den biologiska mångfalden i Europa till 2030 och EU:s gröna återhämtning efter Covid-19-pandemin. Än finns LIFE-utlysningar öppna inom omställning till ren energi och tre nya utlysningar planeras att lanseras den 16 december 2021.

L’Instrument Financier pour l’Environnement (LIFE)-programmet är EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimatåtgärder och är uppdelade i fyra delprogram: natur och biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och livskvalitet, begränsning och anpassning av klimatförändringar och omställning till ren energi.  

Den 25 november godkände EU-kommissionen ett investeringspaket på mer än 290 miljoner euro för 132 nya projekt inom LIFE-programmet. Detta är den första omgången av projekt som valts ut under LIFE 2021–2027-programmet efter att de första utlysningarna publicerades i juli 2021. De projekt som blivit godkända för finansiering består av en serie åtgärder som ska bidra till att göra Europa klimatneutralt till 2050, bidra till EU:s återhämtning av den biologiska mångfalden i Europa till 2030 samt bidra till EU:s gröna återhämtning efter Covid-19-pandemin. Med projekt i nästan alla medlemsstater kommer denna EU-finansiering att mobilisera investeringar motsvarande drygt 562 miljoner euro, enligt EU-kommissionen. 

En närmare titt på uppdelningen av projekten och finansieringen: 

  • 39 natur- och biologisk mångfaldsprojekt ska stödja genomförandet av EU:s art- och habitatdirektiv samt EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030. Projekten har en total budget på 249 miljoner euro, varav EU kommer att betala 134 miljoner euro. 
  • 45 projekt för miljö och resurseffektivitet kommer att mobilisera 162 miljoner euro, varav EU kommer att tillhandahålla 78 miljoner euro. 10 av dessa projekt har syfte att minska avfallet vilket ska bidra till EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi, och 16 är vattenkvalitetsprojekt.  
  • 8 miljöstyrnings- och informationsprojekt ska öka medvetenheten om miljöfrågor som förlust av biologisk mångfald och luftföroreningar. De ska också ge myndigheterna verktyg för att främja, övervaka och genomdriva efterlevnaden av EU:s miljölagstiftning. Dessa har en total budget på över 19 miljoner euro, varav EU kommer att bidra med nära 11 miljoner euro. 
  • 17 projekt för att minska klimatförändringarna som kommer att ha medel på cirka 66 miljoner euro, varav EU kommer att tillhandahålla cirka 35 miljoner euro. Exempel på projekt är att främja klimatneutralt jordbruk samt att förbättra värmeåtervinningen inom järn- och ståltillverkning. 
  • 17 projekt för anpassning till klimatförändringar ska mobilisera cirka 52 miljoner euro. I princip 29 miljoner euro kommer från LIFE-medel. Projekt inkluderar anpassning av skogar till extrema väderhändelser och ökning av klimatanpassningskapaciteten i Europas hälsoinfrastruktur. 
  • 6 klimatstyrnings- och informationsprojekt som ska förbättra klimatstyrningen och informera allmänheten och intressenter om klimatförändringar. Den totala budgeten är 13 miljoner euro, varav EU bidrar med drygt 7 miljoner euro. 

Ett svensklett projekt som blivit godkänt för 1,7 miljoner euro i finansiering är LIFE RE:FOOD, som ska demonstrera en ny, innovativ återvinningsprocess för matavfall för att producera ett antal olika livsmedelsprodukter. Ett annat intressant exempel är det spanskledda LIFE HI4S, som fokuserar på energibesparingar genom spillvärmeåtervinning vid järn- och ståltillverkning.  

Pågående och kommande utlysningar inom LIFE-programmet 

Under programperioden 2021–2027 ska LIFE-programmet totalt mobilisera investeringar motsvarande 5,4 miljarder euro. Än finns en rad utlysningar öppna inom delprogrammet omställning till ren energi, med sista anmälningsdatum 12 januari 2022.  

Ytterligare tre LIFE-utlysningar kommer att lanseras i december 2021 för projekt inom biologisk mångfald i de yttersta randområdena, de utomeuropeiska länderna och territorierna, inom projekt som svarar mot särskilda unionsrättsliga och politiska prioriteringar och inom projekt för kapacitetsuppbyggnad av myndigheter i medlemsstaterna med lågt effektivt deltagande. Det förväntade datumet för öppnandet av alla tre utlysningar är 16 december 2021.  

LIFE-programmet kan vara ett viktigt instrument för att främja regionala aktörer i norra Sverige som ligger i framkant när det kommer till grön omställning och hållbar utveckling, och gör det lättare att införliva EU-stöd för projekt inom miljö- och klimatområdena. 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här 

Se hela listan på godkända projekt inom LIFE här 

Läs om den första LIFE-utlysningen för 2021–2027 här. 

Besök EU- kommissionens portal för finansiering och anbud där alla LIFE –utlysningar finns, här.  

En informationsfilm med instruktioner om hur du skickar in din ansökan hittar du här  

EU-kommissionen anordnade den 8–9 september informationsdagar om LIFE-programmet och de nya utlysningarna, läs mer om dem och se inspelade sessioner här 

/Maria Boström 

06 Dec 2021 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information