Utlysningar öppna för EU:s klimatprogram LIFE under 2021

Under programperioden 2021–2027 är budgeten för EU:s klimatprogram LIFE satt till 5,4 miljarder euro i strävan efter att uppfylla de mål som EU satt upp för en klimatneutral ekonomi år 2050. Budgetökningen för LIFE motsvarar 60 % från föregående programperiod. De nya utlysningarna för att söka om projektstöd öppnade redan under juli månad.

EU:s L’Instrument Financier pour l’Environnement (LIFE)-Program har finansierat miljö- och klimat projekt sedan 1992 och utlyser ett par ansökningsomgångar varje år. EU-kommissionens allmänna mål med LIFE är att skifta mot en mer hållbar, klimatneutral ekonomi, förbättra miljön, vända förlust av biologisk mångfald, stoppa nedbrytningen av ekosystem samt uppmuntra och stödja gröna idéer från både stora och små företag, icke-statliga organisationer, offentliga myndigheter (offentlig förvaltning ELLER myndigheter), medborgargrupper och akademin. 

LIFE- programmet kan vara ett viktigt instrument för att främja regionala aktörer i Norra Sverige som ligger i framkant när det kommer till grön omställning och hållbarutveckling, och gör det lättare att införliva EU-stöd för projekt inom miljö- och klimatområdena. 

Strukturen för LIFE- programmet har utökats under 2021–2027 års programperiod och de två tidigare kategorierna ”Miljö” och ”Klimatåtgärd” har delats upp i fyra skilda delprogram:  

  • Natur och biologisk mångfald 
  • Cirkulär ekonomi och livskvalitet 
  • Klimatbegränsning och klimatanpassning 
  • Ren energiomställning 

Ren energiomställning är ett nytt inslag för i år. I interaktion med EU:s investeringsprogram Horizon Europe bland flera ämnar delprogrammet stödja projekt inom energieffektivitet, förnybara energikällor inklusive kunskapsdelning och färdigheter och tekniker.  

Den 13 juli 2021 publicerades de första av de nya LIFE-utlysningarna på EU:s portal för finansiering och anbudsmöjligheter. Just nu är utlysningar öppna för projektförslag inom alla delprogrammen samt för driftsbidrag för ideella företag.  

Ansökningarna är öppna för både för privata och offentliga aktörer. Sista ansökningsdag att lämna in till EU- kommissionen varier mellan de olika utlysningarna, med start den 22 september 2021.  

Besök EU- kommissionens portal för finansiering och anbud där alla LIFE –utlysningar finns, här

Ytterligare instruktioner om hur du skickar in din ansökan hittar du här 

EU- kommissionen anordnade den 8–9 september informationsdagar om LIFE-programmet och de nya utlysningarna, läs mer om dem och se inspelade sessioner här 

Bild: ec.europa.eu

/Maria Boström  

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information