North Swedens nedslag i Norrbotten

Mellan den 22–26 november gjorde North Sweden nedslag med studiebesök i Norrbotten hos olika samhällsaktörer som på olika sätt arbetar med regional utveckling för norra Sverige. Det var en intressant vecka där kontorets medarbetare fick olika perspektiv på regionens möjligheter respektive utmaningar i tider av samhällsomvandling. Nedslaget i Norrbotten var första delen av North Swedens planerade turer till samtliga fyra regioner.

North Swedens besök i Norrbotten 22–26 november var en intensiv vecka med många givande möten. Efter utökningen av kontoret vid årsskiftet 2019–2020, då Sveriges fyra nordligaste regioner samlades under samma tak, har North Sweden talat om att genomföra mer samlade turer i samtliga fyra regioner för att bjuda in till dialog kring norra Sveriges koppling till EU-politik samt för att lära mer om regionernas prioriteringar, utmaningar och möjligheter inför kommande programperiod. På grund av pandemin har det inte varit möjligt att genomföra en sådan omfattande resa förrän nu. 

Kiruna – den hållbara gruvan i den hållbara staden 

Första anhalt den 22 november var Kiruna där North Sweden inledningsvis träffade kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg som berättade om pågående stadsomvandling och de unika förutsättningar kopplade till den som skulle kunna lyftas fram på EU-arenan. Exempelvis att stadsomvandlingen ska ske på extremt kort tid i ett arktiskt klimat i en stad som historiskt byggts upp kring en gruva som fungerat som stadens tillväxtmotor. Vid ett senare möte med fler från kommunens ledning, däribland kommundirektör Lennart Andersson och kommunalrådet Stefan Sydberg, diskuterades Kirunas behov av att etablera högre utbildningar för att bygga på attraktiviteten för att locka människor samt EU-kommissionens besök i Kiruna 2023 vid inledningen av Sveriges ordförandeskap i EU. Det är kutym att kommissionen besöker ordförandeländerna men det hör till ovanligheten att dessa besök sker utanför huvudstäderna. Även om besöket i Kiruna anordnas av Statsrådsberedningen för regeringens räkning på nationell nivå så blir det en unik chans att visa upp norra Sverige.  

North Sweden besökte även det nya fantastiska stadshuset i Kirunas nya centrum där representanter från Kiruna kommun berättade om stadens utmaningar kopplat till stadsflytten, markanvändning och kompetensförsörjning kopplat till LKAB:s expansion och kommunens behov för att svara upp mot behoven. Hur kommunen ska bygga kapacitet för att kunna hantera pågående samhällsomvandling, var en viktig fråga där diskussionen bland annat centrerade kring möjligheterna att använda medel från EU:s konkurrensutsatta fonder för att stödja den lokala samhällsomvandlingen samtidigt som europeiska aktörer kan lära sig av Kirunas arbete. Kiruna skulle kunna profilera sig som en testbädd för EU då en stad flyttas och det är möjligt att bygga hållbart och testa nya tekniker.  

Boden – en spännande testbädd för EU inom block chain-teknologin 

En annan kommun som North Sweden fick nöjet att träffa var Boden. Kommunen kämpar med liknande frågor som Kiruna där H2 Green Steel med sin koldioxidfria stålproduktion planerar att bygga en fabrik som ska generera tusentals jobbtillfällen inom några år. North Sweden besökte Boden Business Parc som huserar ett gymnasieprogram för spelutvecklare och där 200 företagare är etablerade med fler företag som står på kö. Kommun- och näringlivsschef Mats Berg och projektledaren Patrik Lindhal tog emot och redogjorde för allt spännande som pågår i Boden. En sådan del är hur det ena ger det andra, med etablerandet av datorhallar med fokus på bit-coin och så kallad block-chainteknologi som i sin tur spillt över i etableringen av spelindustri och där även den nya stålindustrin nu ser möjligheter att dra nytta ifrån. 

De belyste en problematik gällande utlysningar om EU-medel från Horisont Europa kopplat till EU:s tillväxtstrategi, den gröna given, som North Sweden tar med sig och arbetar vidare med. Trots att dessa medel ska möjliggöra den gröna omställningen saknas utlysningar riktade mot de stora strukturförändringar som krävs på lokal och regional nivå. Mats Berg framförde att en liten kommun som Boden behöver stöd för att bygga kapacitet för strukturförändring för att kunna leverera den gröna given och skala upp det cirkulära. Samtalet mynnade ut i att det vore positivt ifall kommuner med liknande utmaningar samt behov i norra Sverige samverkade i högre utsträckning med tanke på kommande industrietableringar. Kommuner som Boden, Kiruna, Gällivare, Piteå och Skellefteå borde kroka arm och även komma ned till Bryssel för att framföra sina perspektiv på EU-arenan, i egensklap av att presentera de platser där den gröna omställningen sker i praktiken. Ett gemensamt EU-finansierat projekt för att stärka tillväxtkommunernas kapacitet är på gång. 

LKAB, Esrange, Besöksnäringen och Företagarna i Kiruna, Region Norrbotten och LTU Business 

North Sweden gjorde även ett studiebesök i Kirunagruvan och fick en genomgång av direktören för strategiska projekt, Bo Krogvig, kring LKAB:s framtidsplaner och utmaningar på EU-arenan. Enligt Krogvig är LKAB:s främsta utmaningar tillståndsprocesser, markanvändning och kompetensförsörjning. Han betonade även vikten av satsningar på Malmbanan så att det nordligaste Norge, Sverige och Finland kan knytas ihop på ett mer strategiskt sätt. För en sådan investering krävs investeringar från nationellt håll med möjligheter att låna pengar på finansmarknaden. 

North Sweden fick även nöjet att träffa representanter från besöksnäringen. Monica Risenius, VD för Kiruna in Swedish Lapland, berättade om målet att etablera Kiruna som en året-runt-destination eftersom besöksnäringen är en basverksamhet i näringslivet och en tillväxtmotor för regionen. North Sweden fick lära om framtidens trender inom besöksnäringen internationellt för en hållbar turism som Kiruna lever upp till, vilket innebär möjligheter att bygga på och locka besökare från hela världen även efter pandemin. Utmaningen är att erbjuda en genuin och hållbar upplevelse mer jämnt över hela året utan överexploatering, i samråd med andra riksintressen, och kunna få mer inkomster per besökare.  

Företagarna i Kiruna lyfte att det är mycket svårt med rekrytering eftersom det knappt finns någon arbetslöshet i kommunen. Därför ser företagarna enorma möjligheter med gränsöverskridande samverkan mellan näringsliv och akademi där grannländerna Norge och Finland utgör viktiga partners. I diskussion om pågående samhällsomvandling i norra Sverige, pekade de på det orimliga i att små kommuner förväntas klara av den gröna omställningen utan extra stöd från EU och utan ett officiellt stöd från regeringen. Intressant var också hur flertalet företag med från början koppling till gruvnäringen, idag också samverkar nära rymdverksamhetens expansionen i Kiruna. 

North Sweden hann även med ett besök vid rymdbasen Esrange där Åsa Johansson, projektledare och Philip Pålsson, VP of strategy and innovation Science Services på Swedish Space Corporation, berättade om regionens rymdaktiviteter. Spännande är att Esrange, tillika den enda aktiva civila rymdstationen inom EU, har kommit långt i planerna på att etablera en kapacitet för uppskjutning av små satelliter i omloppsbana vilket kommer att bli en värdefull resurs för EU:s tillgång till rymden. North Sweden arbetar aktivt med att etablera Esrange och hela rymdekosystemet i norra Sverige som EU:s självklara rymdpartner med tanke på verksamhetens territoriella förutsättningar och den regionala forskningens excellens.  

Veckan i Norrbotten avslutades i Luleå med samtal med Region Norrbottens regionalt utvecklingsansvariga om regionens påverkansagenda och hur North Sweden kan bidra till den gentemot EU. North Sweden träffade också Pär Johansson vid LTU Business kring deras syn på Norrbottens samhällsomvandling och många intressanta aspekter kring utmaningarna och möjligheterna och att få ihop innovationsarbetet i en region som både växer och krymper i olika delar och olika stödsystem som är mer skickade att hantera akuta kriser än framtida expansion.  

Förutsättningar att jobba med EU samt budskap till EU 

En farhåga som North Sweden ser är att det kommer bli svårt för samhällen i norra Sverige att kunna utnyttja EU:s olika fonder och program så som de egentligen är tänkta. Det gäller särskilt EU:s Just Transition Fund eller Fonden för rättvis omställning (JTF/FRO) och hela  återhämtningspaketet som beslutats om i EU samt därtill socialfonden som är ett verktyg för att bistå kompetensförsörjningsbehovet, och som norra Sverige från EU fått en särskild pott av. Utmaningen ligger i att Sverige nationellt sett lägger pengarna i olika stuprör utan samordning eller dialog utifrån regionernas behov och riktar dem till framförallt industriprojekten i sig och arbetsförmedlingen för allmän arbetsmarknadspolitik snarare än den bredare samhällsomvandlingen som de är tänkta för från EU.

Gemensamt för både Kiruna och Boden är den skriande efterfrågan på arbetskraft samt att ingen vill ha arbetskraft som präglas av “fly in- fly out”, något som även industrins representanter betonat. Kopplat till detta är dels kommunernas utmaning med att bygga på platsernas attraktivitet, dels fysisk exploatering kopplat till markanvändning, men kanske också att bättre kommunicera ut vad som redan finns, med tanke på de fantastiska förutsättningar som är att leva och bo på ett både hållbart och njutbart sätt i norra Sverige. En problematik är att kommunerna förväntas att omedelbart leverera den infrastruktur, boenden och de samhällstjänster som krävs för att välkomna industrietableringarna utan något extra stöd för det, samtidigt som ökande skatteintäkter och vinsterna av etableringarna ligger flera år fram i tiden.   

För North Sweden gäller det framåt att rikta budskap till EU-kommissionen och att hitta väger på EU-arenan för att framföra att det finns erbjudanden från kommuner i norra Sverige och inte enbart från industrin, som vill leverera innovativa lösningar i enlighet med EU:s gröna giv. Haken är bristande förutsättningar såsom nödvändig infrastruktur och otillräckliga resurser på grund av förutsättningen att man är just små samhällen. Det är i norra Sverige som gröna given kan förkroppsligas men berörda kommuner behöver rätt förutsättningar och stöttning från EU. Det är det North Sweden också har arbetat med och det syns i EU:s policyprocesser. Svårigheten är snarare att få till samspelet mellan regional, nationell och EU-nivå kring detta. Det är ett fortsatt arbete och där kan uppstarten av det svenska ordförandeskapet i Kiruna vara en möjlighet att förbättra dialogen.

Från North Sweden European Office tar vi med oss de budskap och insikter vi fick under veckan i Norrbotten. Vi kommer också att komma tillbaka till andra delar av Norrbotten som vi nu inte hann besöka och förstås göra liknande nedslag i Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Västernorrland för att fånga hela vår samlade geografi.  

Vi på North Sweden tackar för besöken och ett fantastiskt värdskap från alla vi fick möjlighet att träffa och ser fram emot en fortsatt dialog och förstås att komma tillbaka och följa upp de medskick och tankar vi fick med oss kopplat till EU:s roll och betydelse för det som sker, som inte ska underskattas. EU:s stöd, verktyg och krav om smart specialisering med sikte på en smart och grön omställning spelar roll för den utveckling vi nu ser. 

/Julia Hanson

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information