Öppna utlysningar inom EU- kommissionen nya instrumentet för interregionala innovationsinvesteringar (I3)

EU-kommissionen lanserade den 23 november ett nytt instrument för interregionala innovationsinvesteringar (I3) med en budget på 570 miljoner euro. Den första ansökningsomgången för projekt inom I3 är nu öppen med fokus på digital omställning, grön-, och klimatomställning samt smart tillverkning och riktar sig till redan etablerade nätverk mellan regioner, så som Smart specialiserings plattformar. Finansieringsinstrument kan få stor betydelse för regionala aktörer inom forskning och innovation under programperioden 2021–2027.

EU- kommissionen lanserade den 23 november det nya finansieringsinstrumentet interregionala innovationsinvesteringar (I3) som är ett politiskt verktyg för regional utveckling under Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). EU-kommissionen ska under programperioden 2021–2027 avsätta 570 miljoner euro för instrumentet, med ambitionen att bidra till kommersialisering och uppskalning av interregionala innovationsprojekt inom de gemensamma prioriterade områdena för Smart specialisering; digital transformation, grön och klimatomvandling samt smart tillverkning. Genom att utveckla europeiska värdekedjor, där regioner med liknande eller kompletterande styrkor kopplas samman ska förverkligandet av smart specialisering främjas. I3 ska därför stödja partnerskap mellan forskare, företag, civilsamhället och offentlig förvaltning i att identifiera gemensamma investeringsområden. Tanken är också att I3 ska stödja synergier med Horisont Europas åtgärder och planer för den inre marknaden.  

I3 kan ses som en internationalisering av regionernas arbete med Smart specialisering där det saknats bra möjligheter att samarbete med europeiska regioner med traditionella ERUF-medel. De tematiska Smart Specialiserings Strategi- (S3) plattformarna som flera av norra Sveriges regioner deltar i är en grogrund för de samverkansmöjligheter som nu kan bli aktuella för I3 finansiering som i ett tidigare stadium under förhandlingar hade benämningen Komponent 5. För de regioner som tidigare inte varit aktiva i tematiska S3 plattformar finns det goda möjligheter att ansluta sig till de befintliga och North Sweden hjälper gärna regionens aktörer att navigera i dessa strukturer.  

Första utlysning för I3 öppen: 145 miljoner euro under 2021–2022 

Den första utlysningen för projekt inom I3 öppnade den 23 november och innehåller två ansökningsomgångar som gäller åren 2021 – 2022 med en total budget på 145 miljoner euro. Redan etablerade interregionala samarbeten, såsom de tematiska Smart specialiserings-partnerskapen, premieras i urval av projekt som ska finansieras. Den första ansökningsperioden stänger den 1 februari 2022 och den andra stänger den 18 oktober 2022. 

Denna ansökningsomgång gäller två programområden: 

Område 1 – Ekonomiskt stöd och rådgivningsstöd för investeringar i interregionala innovationsprojekt  

Syftet är att hjälpa väletablerade partnerskap att påskynda spridningen på marknaden och att expandera innovativa lösningar inom gemensamma prioriterade områden för smart specialisering, samt att utveckla en portfölj av investeringsprojekt. Även samarbete mellan mer utvecklade regioner och mindre utvecklade regioner uppmuntras. Programområdet är särskilt avsett för små och medelstora företag och nystartade företag som ofta saknar resurser för att testa sina idéer, koncept och sin innovation. 

Område 2 – Ekonomiskt stöd och rådgivningsstöd för utvecklingen av värdekedjor i mindre utvecklade regioner 

Syftet är att hjälpa framväxande partnerskap att påskynda spridningen på marknaden och att expandera innovativa lösningar inom gemensamma prioriterade områden för smart specialisering, samt att utveckla en portfölj av investeringsprojekt. Vidare ska det öka kapaciteten hos regionala innovationsekosystem i mindre utvecklade regioner så att de kan delta i globala värdekedjor, samt att öka deras kapacitet att delta i partnerskap med andra regioner.  

En informationsdag om I3 anordnas den 9 december 2021 

Den 9 december anordnar EU:s innovationsråd och Genomförandeorganet för små och medelstora företag en informationsdag för alla som vill veta mer om I3 och de aktuella utlysningarna för perioden 2021–2022. Informationsdagen hålls 09:30 till 12:00 och sista dagen för registrering är 8 december.  

Läs mer om tematiska S3 plattformar här.  

Läs mer om informationsdagen här 

Hitta alla utlysningar på EU-kommissionens portal här 

Läs mer om I3 här. 

/Maria Boström 

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information