SKR:s prioriterade EU-frågor hösten 2021

Två gånger per år släpper Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skriften ”På gång inom EU” som sammanställer årets prioriterade EU-frågor. I skriften går att läsa om de EU-frågor som särskilt påverkar kommuner och regioner i Sverige. I höstens upplaga ligger fokus bland annat på EU:s gröna giv, Horisont Europa (EU:s program för forskning och innovation) samt mobilitet och infrastruktur.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skrift ”På gång inom EU” redogör för de politikområden på EU-nivå som bedöms som särskilt relevanta för kommuner och regioner i Sverige. SKR:s styrelse har valt ut åtta EU-frågor som ska drivas under resterande del av hösten 2021, var och ett med ett förväntat resultat som SKR:s styrelse kommer att följa upp. Förutom att sammanfatta relevanta politikfrågor finns också tillgängligt SKR:s egna synpunkter på EU-frågorna och hur dessa påverkar organisationens medlemmar. 

Höstens åtta prioriterade EU-frågor är: 

  1. EU:s migrations- och asylpaket 
  2. Den sociala dimensionen av EU genom en rättvis och inkluderande återhämtning för alla 
  3. Översyn och statsstödsregler- och riktlinjer 
  4. EU:s avloppsdirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar 
  5. Ett klimatneutralt EU 2050 
  6. Mobilitet och infrastruktur 
  7. Horisont Europa 
  8. EU-kommissionens förslag till förordningen om gemensam utvärdering av medicinsk teknik 

  Några djupdyk:  

Mobilitet och infrastruktur 

Omställningen av transportsystemet mot minskade utsläpp är en fråga av särskild vikt för norra Sverige, och SKR har tre huvudsakliga synpunkter. 1) Hänsyn måste tas till de förhållanden som råder i Norden gällande såväl utbyggnad av infrastruktur som för produktion av biodrivmedel. 2) SKR vill att EU ska fokusera på minskad klimatpåverkan och bättre luftkvalitet, men utan att prioritera särskilda tekniker med riktat stöd, regler, policy och drivmedelsforskning. 3) SKR vill avslutningsvis se kompletterande mobilitetstjänster till den redan samhällsfinansierade kollektivtrafiken. 

Ett klimatneutralt EU 2050 

Inom EU:s gröna giv finns ett tydligt fokus på att uppnå ett klimatneutralt EU till 2050. Därav har en mängt nya initiativ lanserats av EU-kommissionen. SKR vill således att dessa initiativ och regelverk inom EU ska utformas på ett sätt som stödjer Sveriges kommuner och regioner. Detaljkrav som försvårar för bland annat bioenergi, biodrivmedel, fjärrvärme, energiutvinning ur avfall och energieffektivisering är SKR negativa till. 

Horisont Europa 

EU:s nya sjuåriga ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa), är efterföljaren till föregående års version, Horisont 2020. Inom programmet vill SKR 1) verka för att det utformas efter medlemmarnas intressen, 2) att Horisont Europas samhällsrelevanta forskning, utveckling och innovation (FUI) stärks samt får tillgång till FUI-finansiering på både nationell, regional och lokal nivå, och 3) att Horisont Europa ska samordnas med hjälp av sammanhållningspolitikens ekonomiska verktyg för att generera goda synergieffekter samt god avkastning på innovation och forskning som svar på medlemmars investeringar i kapacitetshöjande infrastruktur. 

På gång inom EU finns att läsa digitalt här 

/Lisa Berglund 

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information