Svara på samråd som rör tekniska granskningskriterier i EU:s taxonomi 

Den 3 augusti 2021 publicerade EU-kommissionens plattform för hållbar finans ett utkast till en rapport om preliminära rekommendationer för tekniska granskningskriterier för EU: s taxonomi. Rapporten rör de resterande delegerade akterna för EU:s taxonomi kring gröna och hållbara investeringar där EU-kommissionens mål är att ytterligare utveckla EU:s taxonomi.

EU:s taxonomi

Den 21 april presenterade EU-kommissionen taxonomin – en klassificeringsmetod för vad som ska anses som gröna ekonomiska investeringar. Diskussionen mellan de 27 medlemsländerna och EU-kommissionen pågick in i det sista innan man kom överens om vad som skulle omfattas som hållbara sektorer. En grundförutsättning för att investerare, företag och beslutsfattare ska kunna identifiera och jämföra investeringar utifrån gemensamma definitioner av vad som är hållbart i linje med målen i EU:s gröna giv.

Utkastet till rapporten som lyfts fram i detta samråd är ett viktigt steg i processen att i att ge EU-kommissionen råd om utvecklingen av EU: s taxonomi, och särskilt om utvecklingen av tekniska granskningskriterier (TSC) för de sex miljömål som anges i taxonomiförordningen. Med anledning av detta ligger fokus i rapportutkastet på att presentera en första uppsättning prioriterade ekonomiska aktiviteter med rekommendationer och tekniska granskningskriterier i förhållande till fyra icke-klimatmiljömål som omfattar vatten, cirkulär ekonomi, förebyggande av föroreningar och biologisk mångfald och ekosystem.  

Samrådets syfte 

EU-kommissionen vill med detta samråd samla ytterligare underlag och feedback på det föreslagna utkastet till rekommendationer för tekniska screeningskriterier för att förbättra kriterierna och göra dem mer robusta och användbara inför den slutliga rapporten som ska läggas fram för EU-kommissionen i november 2021. Observera att kriterierna som presenteras i rapporten är plattformens arbetsdokument och representerar inte en slutlig syn på plattformen.  

Svara på samrådet senast den 24 september. 

Läs North Swedens nyhet från april då EU-kommissionen presenterade taxonomin här.

Läs mer om samrådet och utkastet till rapporten, där det även finns en video med ett förklarande webinar, här.

/Julia Hanson 

08 Sep 2021 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information