Svenskarnas uppfattningar om EU:s regionalpolitik 2021 enligt EU-kommissionens undersökning

EU-kommissionen publicerade den 11 oktober en Flash Barometer där de tagit tempen på EU-medborgarnas uppfattning och prioriteringar om EU:s regionalpolitik. För Sveriges del visar studien bland annat att det är få som känner till EU-samfinansierade projekt i områdena de bor i. Därtill är miljön en av de viktigaste frågorna för svenskarna inom regionalpolitiken. Det nationella resultatet kan vara intressant för de som arbetar med regionalpolitik på olika sätt i Norra Sverige.

Den 11 oktober släppte EU-kommissionen en Flash Eurobarometer innehållande en undersökning om EU-medborgarnas uppfattning och prioriteringar om EU:s regionalpolitik. Studien är genomförd i september i år genom telefonundersökningar. I undersökningen har 25 706 medborgare intervjuats från samtliga EU:s medlemsländer, varav 1000 svenskar. Enkäter visar bland annat att regionalpolitiken och dess stöd för återhämtningen från Covid-19-pandemin är väl känt runt om i EU. Överlag ökar medvetenheten om EU-finansierade projekt i EU, där nu 41% anger att de har kännedom jämfört med 34% år 2011.  

Relativt låg kännedom om EU:s regionalpolitik i Sverige 

För att undersöka deltagarnas kännedom om EU:s regionalpolitik ställdes bland annat frågan om de hört talas om något EU-samfinansierat projekt som syftar till att förbättra området där de bor. Där svarade bara 26% av svenskarna ja, medan EU-genomsnittet ligger på 41%. Att bara en fjärdedel av svenskarna hade kännedom placerar även Sverige som det fjärde landet med lägst kännedom av regionalpolitiken i EU. Av de svenskar som hade hört talas om EU-samfinansierade projekt svarade dock en stark majoritet att projekten har haft en positiv inverkan på sin stad eller region.  

På frågan rörande vilka typer av EU-stöd som de svenska deltagarna har kännedom om så är det minst andel som känner till interregprogrammen, 10%, medan 37% känner till europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och/eller Sammanhållningsfonden. Svenskarna sticker också ut genom att det bara är 17% som känner till Europeiska socialfonden i jämförelse med genomsnittet 49%.  

Svenskarnas prioriteringar inom EU:s regionalpolitik 

EU:s regionalpolitik kan investera i många olika domäner. För att undersöka deltagarnas prioriteringar inom regionalpolitiken ställdes frågan om vilken domän ur en rad exempel som deltagarna ansåg vara viktigast för EU:s regionalpolitik. Deltagarna kunde svara med “mycket viktigt”, “mindre viktigt” eller “vet ej”.  

Nedan följer en rangordnad lista där med andel baserat på andel % som tyckte att området var mycket viktigt för regionalpolitiken: 

  1. Miljö (89%) 
  1. Förnybar och ren energi (87%) 
  1. Utbildnings- eller vårdinfrastruktur eller social infrastruktur och  
  1. Forskning och innovation (85%) 
  1. Mottagande och integrering av migranter och flyktingar (77%) 
  1. Yrkesutbildning (71%) 
  1. Transportfaciliteter (järnväg, väg eller flygplatser) (67%) 
  1. Stöd till små och medelstora företag (65%) 
  1. Tillgång till internet (63%) 
  1. Turism och kultur (44%) 

Dessa resultat var också ganska jämlika med EU-snitten, där svenska deltagarna skiljde sig mest från EU-snittet gällande stöd till små och medelstora företag (SME:s). Bara 65% av svenskarna tyckte att det var mycket viktigt med stöd till SME:s jämfört med 85% i EU-snittet. Vad beträffar mottagande och integrering av migranter och flyktingar ansåg 77% av svenskarna det vara mycket viktigt, jämfört med bara 54% i EU-genomsnittet. 

Regionalfondernas utformning 

I undersökningen ställdes även frågor gällande regionalfondernas utformning. På frågan om EU bör fortsätta investera i alla regioner eller enbart i de fattigare regionerna i arbetet med ekonomiska utvecklingsprojekt svarade 69% av svenskarna att investeringar borde ske för samtliga regioner. Gällande vilken nivå som beslut om EU:s regionalpolitik bör tas på tyckte 20% av svenskarna att det ska ske på lokal nivå, 31% på regional nivå, 32 på nationell nivå, och 14% på EU-nivå.  

Sammanfattningsvis är det viktigt att hålla ett öga på medborgarnas kännedom och uppfattning av regionalpolitiken. Att döma av studien behövs en ökad kännedom om regionalpolitikens betydelse bland svenska medborgare.  

Läs mer om Flash eurobarometern här.   

Hitta hela undersökningen och svenska faktabladet här. 

/Maria Boström  

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information