Toppolitiker samlades för att diskutera EU:s framtida landsbygdsutveckling

Det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling, ERND, anordnade tillsammans med EU-kommissionen, en digital konferens 22–26 mars för att diskutera EU:s långsiktiga vision för landsbygdsutveckling. Konferensen bestod av olika webbinarier och paneldebatter där representanter från EU-kommissionen tillsammans med nationella och regionala representanter medverkade.

Hur EU:s framtida landsbygdsutveckling ska se ut har sedan länge varit en aktuell fråga för den europeiska agendan och i september 2020 utlyste EU-kommissionen ett offentligt samråd om EU:s framtida vision för landsbygdsutveckling. Nätverken Northern Sparsley Polulated Areas, NSPA, och Europaforum Norra Sverige, EFNS, där Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland ingår, deltog i samrådet genom två positionspapper som fastställde norra Sveriges syn på EU:s långsiktiga vision för landsbygdsutveckling. North Sweden sammanfattar NSPA och EFNS:s syn på EU:s framtida landsbygdsutveckling samt ger nedan ett sammandrag av några av de intressanta diskussioner som ägde rum under konferensen 

Norra Sveriges syn på EU:s långsiktiga vision för landsbygdsutveckling  

 Northern Sparsley Polulated Areas, NSPA, är ett nätverk som arbetar för att påverka EU:s regionalpolitik och representerade 13 nordligaste regionerna i Sverige, Finland och Norge. NSPA antog den 2 december, under årets sista styrgruppsmöte, en position om EU:s långsiktiga vision för landsbygdsutveckling. I positionen ifrågasatte NSPA bland annat att den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EJFLUinte skulle hamna under det gemensamma regelverket för EU:s regionalpolitik och uttryckte därtill att det är av stor vikt att norra Europa är med och påverkar utvecklingen av EU:s landsbygdsutveckling samt att EU på ett bättre sätt behöver ta tillvara på potentialen som finns i Norra Europa 

Europaforum Norra Sverige, EFNS, är ett politiskt nätverk som arbetar för norra Sveriges intressen i EU. I nätverket ingår Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Även EFNS svarade på det samråd som EU-kommissionen lanserade genom ett positionspapper där de tydliggjorde, precis som NSPA, att EU:s vision för landsbygdspolitik på ett bättre sätt behöver främja en mer platsbaserad politik som är utformad efter regionernas behovEFNS uttryckte därtill vikten av att investera i digital- och transportinfrastruktur, där bland annat tillgång till snabbt bredband är en förutsättning för att de nordliga regionerna ska kunna använda digitala tjänster. Stora avstånd och andra försvårande territoriella förutsättningar gör att kommersiella aktörer avstår från att investera i utbyggnad av bredband i norra Sverige. En bred samverkan och särskilt investeringsstöd blir därför viktigt för att säkra tillgången till bredband och därmed kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.  

Toppolitiker i diskussion om EU:s framtida landsbygdsutveckling  

Konferensen om EU:s framtida vision för landsbygdsutveckling inleddes med en paneldebatt där toppolitiker samlades för att diskutera EU:s vision för landsbygdsutveckling. Särskilt fokus låg på de utmaningar som finns inom landsbygdsområden och hur dessa utmaningar bäst kan hanteras. EU:s demokratikommissionär, Dubravka Šuica, inledde konferensen med att tala om de svar som EU-kommissionen tagit del av från samrådet som utlystes i september 2020. Från EU-kommissionens sida har det blivit allt tydligare att de behöver skapa en vision, inte för landsbygden utan med landsbygden, betonade Šuica. Hon uttryckte därtill att det är EU-kommissionens ambition är att skapa ett sammanhang som erbjuder nya möjligheter för landsbygden och att ge de människor som bor där en stark röst och ett stort inflytande.   

EU:s jordbrukskommissionär, Janusz Wojciechowski, konstaterade att över 80 procent av EU består av landsbygd som dessutom förser hela EU med livsviktiga råvaror. Trots detta finns det en territoriell ojämlikhet mellan EU:s städer och landsbygd, vilket enligt Wojciechowski tar sig uttryck i bland annat en bristande infrastruktur och otillräcklig sjukvårdvilket även syntes tydligt i de svar som framkom ur det offentliga samrådet, berättade Wojciechowski  

Mihail Dumitru, EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling talade om hur det behövs ett utökat samarbete och ett tydligare politiskt engagemang för landsbygdsfrågor. Han berättade om de demografiska utmaningar som finns inom dessa områden och att det därför blir otroligt viktigt att det från politiskt håll finns ett aktivt arbete i att se till att landsbygden har samma förutsättningar och villkor som i urbana områden. För att dessa områden ska kunna utvecklas behöver vi se till att det finns tillgång till sjukvård, skola och en infrastruktur som gör det möjligt att arbeta på andra ställen än där man bor. Vi måste arbeta för att frigöra potentialen i landsbygden, betonade Dumitru 

Läs mer om konferensen för EU:s långsiktiga vision för landsbygdsutveckling här

Läs mer om EU:s långsiktiga vision för landsbygdsutveckling här. 

Läs NSPA:s position här. 

Läs EFNS:s position här. 

/ Matilda Albertsson  

 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information