Arjeplogs utmaningar och möjligheter lyftes i Europaparlamentet

Den 23 juni samlades beslutsfattare i Europaparlamentet för att diskutera hur EU kan främja starkare partnerskap mellan städer och landsbygd för den gröna omställningen. Möjligheter, utmaningar och konkreta åtgärder lyftes fram av Isak Utsi, kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog.

Nätverket Eurocities anordnade tillsammans med intergrupperna i Europaparlamentet RUMRA & Smart villages och URBAN ett event för att diskutera hur EU kan främja starkare partnerskap mellan landsbygd och städer för den gröna omställningen. Partnerskap mellan städer och landsbygd blir allt mer aktuellt på EU-arenan i och med att EU-kommissionen lägger större fokus på att främja en territoriellt balanserad utveckling i Europa.  

Incitament och kapacitet för partnerskap mellan städer och landsbygd 

Ett av de första stegen för starkare partnerskap är att identifiera var och hur det i dagsläget råder samarbeten mellan städer och landsbygd, och hur utvecklingen av städer och landsbygd hänger samman. 

Det är nödvändigt att koppla samman politik för stad- och landsbygdsutveckling, och sätta gemensamma mål. Både på nationell nivå och i EU:s olika program. En utmaning är brist på incitament eller kommunal kapacitet för att etablera partnerskapen. 

Uppskattat inspel från Isak Utsi om Arjeplogs kommun 

Isak Utsi, kommunalråd i Arjeplog, presenterade erfarenheter från utvecklingsarbetet i Arjeplogs kommun som har utmaningar av att vara glesbefolkad med en minskande och åldrande befolkning. Utsi berättade att den regionala strategin för att säkra en kritisk massa för utveckling går ut på att ingå i partnerskap med större kommuner samt med andra kommuner som står inför liknande strukturella utmaningar. Utsi menade att tack vare den gröna omställningen, som tvingar fram stora förändringar, har det öppnats ett fönster för att bygga upp samhällen på landsbygden och därmed hantera de strukturella utmaningarna. En återstående utmaning som Utsi lyfte upp var avsaknaden av incitament för större kommuner att samarbeta med små kommuner som Arjeplog. 

EU:s regionala innovationsstrategier stärker partnerskap 

Normunds Popens, biträdande generaldirektör på DG REGIO, generaldirektoratet som ansvarar för EU:s strategier för regional- och stadspolitik, kom med inspel från EU-kommissionen. Han menade att det är en utmaning att sammanlänka stads- och landsbygdsutveckling men att viljan inom EU-kommissionen att främja det är stark. Popens menar att platsbaserad innovation och regionala strategier med stöd från EU är ett konkret sätt att etablera och förverkliga partnerskap mellan stad och land.  

Se inspelningen av eventet här. 

/Hanna Bergman 

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information