EU-kommissionen godkänner Sveriges återhämtningsplan

Så till sist får Sverige tillgång till EU:s stödpaket på 34 miljarder kronor genom Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF), den så kallade Coronafonden, när EU-kommissionen godkände Sveriges nationella plan den 29 mars efter tre försök. Paketet blir ett tillskott till statsbudgeten och ska dels ersätta tidigare kostnader för pandemihantering, dels stärka nationella satsningar för digital och grön omställning.

För att hantera de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och samtidigt påskynda en grön och digital omställning föreslog EU-kommissionen i juli 2020, vid sidan av EU:s långtidsbudget, att lansera en separat lånefinansierad satsning över tre år vid namn Next Generation EU (NGEU) för att få fart på ekonomin via nya investeringsverktyg och förstärkning av befintliga fonder och program.

Facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) är det mest omfattande verktyget som kräver att medlemsstaterna tar fram en nationell återhämtningsplan för att få tillgång till medlen. Sverige var bland de sista att få planen godkänd och har fått revidera sina tilltänkta insatser tre gånger. Senast på grund av budgetomröstningen i Riksdagen i höstas då oppositionens budget klubbades och vissa insatser därmed föll bort.

Norra Sverige med flera kritiska till utformningen

Flera regioner runtom i Europa har sedan förslaget om en återhämtningsfond lanserades under sommaren år 2020, varit kritiska till att EU tagit fram ett nytt verktyg vid sidan om EU:s sammanhållningspolitik, i stället för att stärka struktur- och investeringsfonder ytterligare då flera av målen i de olika programmen är likartade.

En annan stor del av kritiken som också vuxit fram under utformningen av RRF har riktats mot den nationella centralstyrningen och bristen på involvering av regionala organisationer. Processerna för framtagande har sett annorlunda ut runtom i Europa, men den gemensamma nämnaren har varit just bristen på flernivåstyre och breda partnerskap. Principer som genom åren varit viktiga framgångsfaktorer för EU:s sammanhållningspolitik.

Läs Europaforum Norra Sveriges position om NGEU och RRF här.

Läs mer om CPMR:s analys och kritik av RRF här.

/John Kostet

 

30 Mar 2022 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information