Europaforum Norra Sverige tar ställning tillsammans med skogsregioner i södra Europa

Politikernätverket Europaforum Norra Sverige, där North Sweden ingår, skrev den 28 september under en position framtagen av ERIAFF, ett europeiskt nätverk mellan regionala parter inom jordbruk, mat och skog. Positionen gäller EU-kommissionens senaste lagförslag om markanvändning, Bindande mål för återställande av natur.

De senaste åren har EU-kommissionen kommit med en rad lagförslag och strategier som berör skog, trots att skogspolitiken inte ligger inom EU:s ansvarsområde. Dessa initiativ kan få stor påverkan på skogsnäringen och har skapat oro runt om i EU, eftersom initiativen ofta inriktas på bevarande av stående skog och inte tar tillräcklig hänsyn till skogens kretslopp.  

EU-kommissionens senaste lagförslag som berör skog, Bindande mål för återställande av natur, riskerar att påverka upptaget av co2 eftersom det kan bli färre växande träd som binder co2 och det riskerar lönsamheten och jobben i skogsnäringen. Men det riskerar också att öka risken för svåra skogsbränder inte minst i mellersta och södra Europa med ökad mängd torrt och brandfarligt bränsle kvar i skogarna, liksom risken för insektsangrepp på åldrad skog. 

Politikernätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS) har därför signerat en position framtaget av ERIAFF, ett europeiskt nätverk mellan regionala parter inom jordbruk, mat och skog. Positionen signerades högtidligt den 28 september av den tyska delstatsministern för jordbruk och transporter i Thuringen, Susanna Karawanskij, Nils-Olov Lindfors, Region Norrbotten och stryrelsemedlem i EFNS, Tiia Talviisara från East-North Finland European Office tillsammans med andra representanter från regioner i bland annat Holland, Tyskland, Spanien och Italien. 

När EU-kommissionen kommer med alla dessa omfattande lagförslag som berör skog är det svårt för enskilda aktörer att både hinna hålla koll på all ny information som kommer ut och kunna göra sin röst hörd. Genom att gå ihop under större nätverk, som delar samma perspektiv på skogsfrågor, kan genomslagskraften på Brysselarenan bli betydligt större.  

I korthet betonar ERIAFF:s nätverket av skogsregioner följande synpunkter: 

  • ERIAFF betonar behovet av att balansera den miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella hållbarheten i områden som håller på att återställas. Ekosystemens hållbara ekonomiska funktion måste fortsätta att möjliggöras samtidigt som den biologiska mångfalden och miljöns stöds. 
  • ERIAFF påpekar att hållbart skogsbruk och främjande av biologisk mångfald inte står i motsättning till varandra. Skogsskötsel som gynnar kolbindning måste fortsätta att utvecklas även i framtiden. Restaureringsåtgärder bör därför baseras på den kreativa tillämpningen från fall till fall och med hjälp av lokal och regional kunskap.  
  • ERIAFF är oroade över restaureringsåtgärdernas inverkan på privata skogsägare och välkomnar därför kommissionens förslag om att förbättra ekosystemtjänsterna, inbegripet incitament och subventioner. Privata skogsägare får sin försörjning från den naturliga miljön genom restaureringsåtgärder, så ytterligare kostnader och administrativa bördor till följd av restaureringsåtgärder bör undvikas eller kompenseras ekonomiskt. Restaureringen får inte heller leda till en situation där skogsägare inte längre kan bruka sin skog ekonomiskt. 
  • ERIAFF betonar vidare att man vid beslut om tidpunkten för och flexibiliteten i återställandet skall ta hänsyn till effekterna av den energi- och livsmedelskris som orsakats av kriget i Ukraina, den globala ekonomiska instabiliteten och de extrema naturförhållandena. Rätt omfattning bör också erkännas: särskild uppmärksamhet bör ägnas åt europeiska bestämmelser som riskerar avskogning, skogsbränder och ökenspridning. 
  • ERIAFF uppmanar till att utnyttja lokal kunskap samtidigt som man identifierar och bestämmer ekosystem med gott skick. Ekosystemen är olika beroende på olika regioner, så normerna för de sex indikatorer för skogens biologiska mångfald som nämns i förslaget bör vara flexibelt tillämpliga på naturliga lokala förhållanden. Det är viktigt att rikta restaureringsåtgärderna till rätt platser där hotade livsmiljöer förekommer. 

North Sweden kommer fortsätta delta löpande i arbetet i skogsdelen av ERIAFF där kan vi ge det nordiska perspektivet på hållbart skogsbruk.

/Maria Boström

Läs hela positionen här.

Läs EFNS positioner kopplade till skogen här:

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens konsultation
om bindande mål för återställande av natur.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag om
förordning om utsläppande på unionens marknad och export från unionen
av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på konsultation inför omarbetning av
förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter inför EU:s nya skogsstrategi - vikten av en
regional dimension som premierar redan hållbara regioner och industrier

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information