Europaforum Norra Sverige tveksam om bindande och detaljerade mål är bäst för friska ekosystem

Politikernätverket Europaforum Norra Sverige har antagit en position med synpunkter på EU-kommissionens nya förslag till förordning om restaurering av natur. Europaforum ser behovet av att säkerställa att ekosystem skyddas, men vill se realistiska restaureringsmål på EU-nivå som är relevanta och genomförbara i en svensk kontext.

Den 22 juni 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag till ny förordning om restaurering av natur inom EU. Förslaget innehåller ett stort antal bindande mål och skyldigheter för medlemsstaterna rörande restaurering av olika typer av ekosystem, inom alla typer av landområden – skog, jord och vatten.  

I positionspapperet antaget den 14 oktober 2022, instämmer politikernätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS) i behovet av att skydda ekosystem och säkerställa att ekosystem fungerar och att biologisk mångfald gynnas, men ifrågasätter om EU-kommissionens förslag om juridiskt bindande och detaljerade mål för återställande av natur är en lagstiftning som är effektiv och rimlig. 

EFNS anser att lagförslaget riskerar att krocka med ägande- och brukanderätten, det kommunala självstyret och planmonopolet, nationella mål om fossilfrihet och tillväxt i bioekonomin, jordbrukspolitiken, livsmedelsstrategin samt det nationella självbestämmandet i skogliga frågor. 

EFNS ståndpunkter i korthet: 

  • Rådigheten över skogen. Vi stödjer riksdagens invändning per den 21 september 2022 om att förslaget strider mot principerna om subsidiaritet och proportionalitet.
  • Definition av återställande. Återställande av ekosystem bör handla om att återställa ekosystems förmåga till leverans av nyttigheter, exempelvis biomassa, jordbruksprodukter, habitat eller biologisk mångfald. 
  • Problemet med procentsatser. Flera av målen i lagförslaget anges i procentsatser i stället för i absoluta tal. Det kan ge orimliga konsekvenser i fall där en stad, en region eller ett land redan presterar väl inom ett område.  
  • Osäkerheten med referensnivåer. EU-länders rapportering av status när det gäller biologisk mångfald, habitat och definition för andel skyddad skog bör beräknas på samma sätt i medlemsländerna för att bli jämförbara.  
  • Behovet av en producerande landsbygd. I oroliga tider med brist på energi och konstgödsel och ökande matpriser är det extra oansvarigt att föreslå nedläggning och omläggning av mark i produktion. 

Det positionspapper som EFNS nu kommer användas som underlag för EFNS fortsatta påverkansarbete på Brysselarenan men har också använts som remissvar till Miljödepartementet angående det nya lagförslaget. Även Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd har valt att skicka texten som eget remissvar. Europaforum Norra Sverige uppmanar samtliga kommuner och andra skogsintressenter att skicka in ett remissvar för att få så stor genomslagskraft som möjligt. Deadline för att skicka in remissvar till miljödepartementet är den 31 oktober 2022.

Läs mer om Miljödepartementets remiss här.

Läs EFNS position om restaurering av natur i sin helhet här.  

Läs EFNS ståndpunkter inför EU-kommissionens konsultation gällande lagförslaget här. 

Tidigare i höst skrev EFNS även under en position framtagen av ERIAFF, ett europeiskt nätverk mellan regionala parter inom jordbruk, mat och skog, där skogsregioner från hela Europa tog gemensam ställning mot EU-kommissionen ett förslag till ny förordning om restaurering av natur. Läs mer om det gemensamma ställningstagandet här.  

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland, där North Sweden-kontoret fungerar som nätverkets direktlänk till EU-arenan. Ett område där EFNS arbetar aktivt med att påverka EU:s lagstiftning är skog- och energifrågor, för att ta tillvara på norra Sveriges intressen. 

/Maria Boström

26 Okt 2022 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information