Planen REPowerEU innehåller ökade satsningar på förnybar vätgas

EU-kommissionen vill med planen REPowerEU fasa ut EU:s beroende av ryska fossila bränslen till 2027 och vidta åtgärder kring energibesparing, diversifiering av energiimport och stora satsningar på förnybar energi. Dessvärre lyfts fortfarande inte potentialen med bioenergi.

Med initiativet REPowerEU, som annonserades tidigare i mars, vill EU-kommissionen peka ut åtgärder för att dels göra EU oberoende av rysk energi, dels hantera klimatkrisen. Den 18 maj presenterades planen för REPowerEU där tre huvudfokus kan utläsas: energibesparing, diversifiering av energiimport och produktion av förnybar energi.  

En del av finansieringsstrategin för REPowerEU som föreslås av EU-kommissionen är att medlemsländer ska ändra och komplettera sina nationella återhämtningsplaner för att inkorporera målen i REPowerEU. 

Ökade satsningar på förnybar energi 

Intressant för norra Sverige är ambitionen om ökade satsningar på förnybar energi. EU-kommissionen föreslår att målsättningen om förnybara energikällor i EU ska höjas från 40% till 45%. EU-kommissionen har därmed tagit fram rekommendationer till medlemsländerna att förenkla tillståndsprocesser till större projekt för förnybar energi och förslag om en riktad ändring av direktivet för förnybar energi. EU-kommissionen föreslår dessutom en infasning av en rättslig skyldighet att installera solpaneler på nya offentliga och kommersiella byggnader och privata bostäder. 

Flera av åtgärderna i REPowerEU är riktade till förnybar vätgas, däribland: 

  • ett mål att producera 10 miljoner ton förnybar vätgas inom EU.  
  • två delegerade akter om definition och produktion av förnybar vätgas. 
  • att avsätta ytterligare 200 miljoner euro till forskning kring vätgasprojekt samt godkännande av de första EU-projekten för vätgas till sommaren. 

Dessvärre lyser biobaserade lösningar fortfarande med sin frånvaro, frånsett biogas, trots att dessa är effektiva för länder att göra sig fossiloberoende. Bioenergi är dessutom en planerbar energiproduktion som fungerar bra under alla tider på året och under alla väderförhållanden. 

Energibesparingar och diversifiering av energiförsörjning  

REPowerEU-planen målsätter också att diversifiera importen av energi genom överenskommelser med partners från tredjeland och medlemsländers gemensamma inköp.  

För att spara energi och dra ned på konsumtion av rysk gas finns uppmaningar till medlemsländer och dess medborgare att vidta beteendeförändringar, finanspolitiska åtgärder och att lansera informationskampanjer. 

Läs North Swedens tidigare nyhet om REPowerEU här. 

Läs EU-kommissionens plan kring REPowerEU här

/Hanna Bergman 

23 Maj 2022 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information