REPowerEU ska göra EU oberoende av rysk gas och öka gröna energiomställningen

Till följd av Rysslands invasion i Ukraina har EU-kommissionen föreslagit programmet REPowerEU för att reducera EU:s beroende av rysk gas och förhindra volatila energipriser. Genom REPowerEU föreslår kommissionen åtgärder mot höga energipriser, diversifiering av EU:s gasförsörjning och en snabbare reducering av EU:s fossila bränslebrukande vilket ökar trycket på EU:s gröna energiomställning.

De senaste månaderna har stora delar av Europa präglats av ökade energipriser, ett tillstånd som riskerar att förvärras ytterligare med Rysslands invasion i Ukraina. Av den totala gasanvändningen i Europa är 90% importerad, varav 40% kommer från Ryssland. Utöver det står Ryssland för 27% av all olja och 46% av all kol som importeras till Europa. Med bakgrund av detta annonserade EU-kommissionen den 8 mars att EU måste öka takten på den gröna energiomställningen för att bli självförsörjande och motverka volatila energipriser. För att fasa ut Europas beroende av rysk energi till 2030 föreslår EU-kommissionen programmet REPowerEU. Enligt förslaget beräknas det att rysk naturgasförsörjning kan minska med två tredjedelar innan årets slut. 

REPowerEU för en resilient energiförsörjning i Europa  

Programmet REPowerEU bygger på två pelare och har som målsättning att stärka Europas energiresiliens med fokus på naturgas. Den första pelaren präglas av diversifiering av gasförsörjningen som föreslås ske via ökad import av naturgas från icke-ryska leverantörer men dessutom genom större volymer av biometan samt förnybar väteproduktion. Den andra pelaren syftar till att påskynda en reducering av EU:s fossila bränsleanvändning. För att påskynda detta föreslås det att stimulera energieffektivitet och öka de förnybara källorna och elektrifieringen. Därutöver att adressera och ta itu med flaskhalsar i infrastrukturen. EU-kommissionen betonar vikten av samarbete mellan medlemsländerna för att finna de lämpligaste projekten som kan bana väg för dessa mål.  

Föreslagna krisåtgärder 

EU-kommissionen har också presenterat en rad åtgärder för att motverka volatila energipriser med riktlinjer riktade till medlemsstaterna. Det rör sig bland annat om möjlighet till prisregleringar under särskilda omständigheter, ramverk för kortvarigt nationellt stöd till drabbade företag samt ett kommande lagförslag som förutsätter att underjordisk gaslagring fylls upp till minst 90%. 

Läs mer om REPowerEU här. 

/Hanna Bergman 

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information