Regionkommittén antog yttrande om EU:s skogsstrategi för 2030 där North Sweden hjälpt till med inspel

Europeiska regionkommittén (ReK) antog ett yttrande den 28 april om EU:s skogsstrategi för 2030. Yttrandet markerar vikten av regionalt inflytande och bredare förståelse för skogsnäringen. North Sweden har hjälpt Sveriges Regioner och Kommuner (SKR) med ett ändringsförslag varvid flera fått gehör när det röstades igenom.

Europeiska regionkommittén (ReK) är ett rådgivande organ som företräder de regionala och lokala myndigheterna i EU. En huvudsaklig funktion är att förmedla myndigheternas intressen i EU-kommissionen och ministerrådet genom att avge yttranden.  

Den 28 april antog ReK ett yttrande om EU:s skogsstrategi för 2030 där ansvarig rapportör var ledamot Joan Calabuig Rull. 

Han lyfte i sitt inledningsanförande att kommissionen framöver måste vara pragmatisk för att få genomslag för skogsstrategin. Han sade också att skogen är en viktig resurs och att det är viktigt att den brukas på ett hållbart sätt och att man i sammanhanget måste lyssna på dem som arbetar med och lever av skogen.  

Strategin måste titta på balansen mellan miljö, ekonomi och sociala aspekter. Vidare lyfte han att de europeiska skogarna är mycket olika, att det i Europa finns olika typer av skogstyper och att det är viktigt att regioner och den lokala nivån får inflytande i hur strategin ska utvecklas. 

EU:s skogsstrategi för 2030 har stort fokus på bevarande, återskapande och skydd av skog framför produktion. Den skulle innebära stora förändringar för svenskt skogsbruk med förslag om bindande lagstiftning kring återställande av natur, skydd av gammal skog och stora begränsningar av kalhyggen. Strategin dömer även ut kortlivade produkter av skogsråvara.  

EU har ingen gemensam skogspolitik men har befogenhet att lagstifta i andra politikområden med stor påverkan på skog. 

North Sweden bidrog med perspektiv från norra Sverige 

North Sweden har hjälpt Sveriges Regioner och Kommuner (SKR) med tidiga inspel och konkreta ändringsförslag till ReK:s yttrande om EU:s skogsstrategi. Samtliga av rapportören Calabuigs kompromisser röstades igenom där flera av ändringsförslagen fick gehör till förmån för norra Sverige. Rapportören lade stor vikt på att försöka nå konsensus och därmed föll några ändringsförslag bort i rapportörens kompromisser. 

ReK:s yttrande i korthet 

  • Uppmanar EU-kommissionen att balansera miljömässig, social och ekonomisk rättvisa när de hanterar mål om klimat, biodiversitet, skog och bioekonomi. 
  • Uppmanar till ett skräddarsytt och regionalt angreppssätt samt att försvagande av närhetsprincipen bör undvikas givet variationen på skog i Europa. 
  • Rekommenderar att det tydligt och realistiskt avsätts finansiella resurser för att säkerställa en långsiktig finansiering för ett hållbart skogsbruk. 

Läs mer om yttrandet, här. 

Läs North Swedens nyheter om EU:s skogsstrategi, här och här. 

/Hanna Bergman 

11 Maj 2022 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information