Samråd av relevans för norra Sverige om avfolkning och kompetensflykt

EU-kommissionen har lanserat ett samråd för att samla in synpunkter om utmaningar och orsaker kopplat till avfolkning respektive kompetensflykt samt hur en negativ demografitrend kan motverkas i regioner med befolkningsminskning. Svara senast den 21 juni!

EU-kommissionen förbereder framtagandet av ett meddelande gällande kompetensflykt (brain drain - det vill säga utvandring av kvalificerad arbetskraft) och utmaningar som associeras med befolkningsminskning. Syftet är att värdera omfattning, dynamik och drivkrafter bakom avfolkning och kompetensflykt och förstå långsiktiga socioekonomiska effekter. North Sweden har blivit inbjuden till att sprida samrådet till regionala aktörer. 

Initiativet kompletterar kommissionens tidigare initiativ för att hantera demografiska förändringar, däribland den långsiktiga visionen för EU:s landsbygdsområden. Kommissionen planerar att publicera ett meddelande under fjärde kvartalet 2022 som ska ligga till grund för EU:s fortsatta arbete med frågorna. 

EU-kommissionen vill främja attraktionskraften i regioner med avfolkning 

EU-kommissionen vill genom initiativet ta fram föreslag på lösningar för att stoppa eller vända utvecklingen och förbättra attraktionskraften i berörda regioner. Samrådet är öppet för att samla bevis, synpunkter och förslag från medborgare och aktörer verksamma i regioner som brottas med avfolkning och kompetensflykt. Kommissionen vill också samla erfarenheter om lyckade regionala strategier och policys i hanterandet av migration av kvalificerad arbetskraft. 

Viktigt med inspel från norra Sverige 

Aktörer i norra Sverige har härmed möjlighet att bidra med information om utmaningar kopplat till avfolkning och belysa utmaningar med kompetensförsörjningsfrågan i norra Sverige, inte minst i och med den pågående gröna omställningen. Olika slags samhällsaktörer uppmuntras svara på samrådet som är en webbenkät. 

Den som deltar i samråd bör registrera sig eller logga in med ett EU Login. Samrådet är öppet till och med den 21 juni. 

Delta och läs mer om samrådet, här.  

/Hanna Bergman 

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information