Svara på det första samrådet för REPowerEU, planen för EU:s energiförsörjning

EU-kommissionen har lanserat det första samrådet kring REPowerEU. Förslaget har som syfte att göra EU oberoende av rysk gas och hantera klimatkrisen genom ökad inhemsk energiproduktion, energibesparingar och diversifiering av energiimport. Svara på samrådet senast den 20 juli.

Den 18 maj presenterade EU-kommissionen planen för REPowerEU som består av tre pelare: energibesparing, diversifiering av energiimport och produktion av förnybar energi. Finansieringen för REPowerEU föreslår EU-kommissionen ska hämtas från bland annat återhämtningsfonden, försäljning av utsläppsrätter från EU:s utsläppshandelssystem samt sammanhållningsfonderna. 

Intressant för norra Sverige är ambitionen om ökade satsningar på förnybar energi och rekommendationer till medlemsländerna att förenkla tillståndsprocesser. North Sweden har dock i tidigare nyheter uttryckt besvikelse över avsaknaden av biobaserade lösningar, frånsett biogas, trots att dessa är effektiva för länder att göra sig fossiloberoende.  

Feedbackperiod under åtta veckor 

Eftersom ett formellt samråd med berörda parter ännu inte genomförts vill EU-kommissionen nu få in synpunkter inför förhandlingarna mellan ministerrådet och Europaparlamentet. Aktörer i norra Sverige har härmed möjlighet att lyfta sina perspektiv och kunskap med förankring i regionerna. 

Svara på samrådet här. 

Läs North Swedens nyhet om REPowerEU här. 

/Hanna Bergman 

08 Jun 2022 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Maria Larsson

Mer information