4:e utlysningen för programmet för ett digitalt Europa är ute med fokus på cybersäkerhet och digital teknik

EU-kommissionen har offentliggjort programmet för ett digitalt Europa för 2023–2024 och lagt fram de viktigaste teknikpolitikområdena för de kommande åren. Programmet betonar betydelsen av cybersäkerhet samt användningen av artificiell intelligens (AI), högpresterande datorkapacitet och data som centrala komponenter. Just nu är den 4:e utlysningen ute och pågår till den 26 september 2023.

Programmet för ett digitalt Europa är ett EU-program som inrättades 2021 för att finansiera och främja projekt relaterade till digitala teknologier. Det syftar till att vägleda EU i att hantera de dubbla gröna och digitala omställningarna genom att främja innovation, stärka digitala färdigheter och säkerhet samt främja teknikadoption inom olika sektorer. EU-kommissionen har nu publicerat arbetsprogrammet för Digital Europe för 2023–2024, där man presenterar huvudområdena för teknikpolitik där 5 primära områden prioriteras:

  • Cybersäkerhet
  • Molntjänster, data och AI
  • Högpresterande datorkapacitet
  • Digitala färdigheter
  • Teknikadoption

Vem kan söka?

Regioner och FoI-aktörer kan delta i olika projekt inom programmet för ett digitalt Europa. Exempel på projekt inkluderar digitalisering av regionala industrier, utveckling av digitala färdigheter, etablering av innovationshubbar och inkubatorer, samt genomförande av smarta stads- eller regionsinitiativ. Regioner kan samarbeta med olika intressenter för att genomföra dessa projekt och främja digital innovation och tillväxt i sina områden.

Cybersäkerhet: Stärkande av skydd och respons

Inom cybersäkerhet är EU-kommissionen engagerad i att bekämpa de ökande hoten inom detta område. En betydande åtgärd är skapandet av en nödfond för cybersäkerhet i nödsituationer. För att möjliggöra detta kommer EU att avsätta 35 miljoner euro för att utveckla en mekanism för att hantera cybersäkerhetshot och för att tillhandahålla resurser för att genomföra cybersäkerhetsrevisioner och incidentrespons. Denna mekanism kommer att presenteras inom ramen för en rättslig ram som kallas Cyber Solidarity Act. Genom detta initiativ kommer viktiga enheter och certifierade säkerhetsleverantörer att finansieras för att bekämpa cybersäkerhetsproblem och stödja incidentrespons genom en grupp som kallas European Cyber Reserve.

En annan viktig aspekt av Programmet för ett digitalt Europa är att stärka övervakningen, förutsäga och reagera på cyberincidenter genom säkerhetsoperativa centrum (SOC). För att uppnå detta kommer 84 miljoner euro att investeras i SOC, vilket kommer att bidra till att etablera SOC i regioner som Östersjön. Syftet är att underlätta spridningen av information om cybersäkerhetshot mellan EU-länder. På sikt strävar man efter att dessa SOC ska bilda ett "Cyber Shield" och samordna responsen på incidenter genom en europeisk detektionsinfrastruktur inom ramen för Digital Europe-programmet.

Högpresterande datorkapacitet: Destination Earth och digitala tvillingar

Inom området högpresterande datorkapacitet fortsätter Programmet för ett digitalt Europa att stödja och utveckla Destination Earth-systemet. Detta projekt skapades i det tidigare arbetsprogrammet och syftar till att skapa en digital tvilling av jorden. Genom att övervaka, simulera och förutsäga konsekvenserna av klimatförändringar och naturkatastrofer är målet att få en bättre förståelse för vår planets hälsa. Det nya arbetsprogrammet kommer att fokusera på att uppgradera och utöka Destination Earth-systemet samt integrera nya digitala tvillingar i projektet.

Moln, data och AI: Framtiden för digitala tjänster

Inom moln, data och AI-området har Digital Europe-programmet avsatt 113 miljoner euro för att driva fram innovation och samarbete. En viktig åtgärd är inrättandet av ett övervakningskontor för moln- och kantinfrastruktur, som kommer att fungera som en informationshubb för aktiviteter inom dessa områden.

Dessutom kommer det att utvecklas en högsäker molnbaserad samarbetsplattform för gränsöverskridande initiativ inom flyg- och säkerhetsindustrin. Inom dataområdet kommer programmet att fortsätta utveckla kommissionens datarum och inrätta en gemensam plattform för öppna data, särskilt inom områden som kulturarv, turism, språk och hälsa.

Inom AI kommer Digital Europe-programmet att stödja Testing and Experimentation Facilities (TEF) för att främja marknadsföring av AI-teknik och samordning mellan befintliga och framtida TEF. Dessutom kommer EU att utveckla en "Citiverse" för att erbjuda immersiva digitala tjänster och stadsinteraktion.

Det finns även ett initiativ för att främja ett Digital Product Passport, vilket främjar hållbarhet och cirkulär ekonomi. Just nu är denna utlysning öppen - läs mer och ansök här.

Digitala färdigheter: Stärkande av kompetens och inkludering

Digitala färdigheter är en prioritet inom Programmet för ett digitalt Europa. För att möta behoven av framtidens arbetsmarknad och uppnå målet om 20 miljoner ICT-specialister inom EU fram till 2030, kommer programmet att utveckla specialiserade utbildningsprogram inom viktiga områden.

Särskilt fokus kommer att läggas på att stärka färdigheterna inom halvledarindustrin och inrätta en "Cybersecurity Skills Academy" för omskolning, särskilt för små och medelstora företag och offentlig förvaltning.

Just nu finns det en utlysning öppen om utbildning inom halvledarteknologi - läs mer och ansök här

Det finns även en utlysning om att främja digitala färdigheter bland unga elever, särskilt flickor – läs mer och ansök här

Teknikadoption: Främjande av digitala innovationer

För att främja den bästa användningen av digitala teknologier, kommer Digital Europe-programmet att satsa cirka 108 miljoner euro inom fem centrala områden. Detta inkluderar blockchain, offentliga tjänster, ett sammanlänkat Europa, rättvisa och konsumenter, samt förtroende för den digitala omställningen. Genom att stödja införandet och användningen av digitala teknologier, inklusive digitalisering av offentlig förvaltning och uppmuntrandet av innovativa lösningar inom olika sektorer, syftar programmet till att skapa en dynamisk och konkurrenskraftig digital ekonomi i Europa.

Just nu finns det en utlysningen öppen om Nätverk av centrum för säkrare Internet (SIC) läs mer och ansök här

Det finns även utlysning om Europeiska observatoriet för digitala medier (EDMO) – Nationella och multinationella nav. Nationella/multinationella nav inbegriper organisationer som är verksamma i en eller flera medlemsstater och som kommer att tillhandahålla särskild kunskap om lokala informationsmiljöer för att stärka upptäckten och analysen av desinformationskampanjer, förbättra allmänhetens medvetenhet och utforma effektiva svar som är relevanta för nationella målgrupper. Läs mer och ansök här

 

Läs mer om programmet för ett digitalt Europa och ansök till projekt här

Hitta evenemang kopplade till Programmet för ett digitalt Europa här

Läs mer om Programmet för ett digitalt Europa här

/Andreas Lindström

07 Jun 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information