Ansök om att medverka i Twin Cities – programmet för kunskapsutbyte mellan städer som vill bli klimatneutrala

Nu är ansökningsomgången öppen för att medverka i det nya programmet Twin Cities – ett nytt initiativ som ska främja kunskapsutbyte och bästa praxis mellan städer som vill uppnå klimatneutralitet. Genom det nya programmet ska städer med gemensamma utmaningar och förutsättningar gällande klimatomställning matchas ihop, varav en av städerna ska vara en av de utvalda pilotstäderna inom NetZeroCities-programmet. Det 20 månader långa programmet riktar sig till städer av alla storlekar och välkomnar lokala myndigheter och stadsförvaltningar att ansöka. Ansök om att medverka senast 30 juni.

Nu finns det möjlighet att ansöka om att medverka i programmet Twin Cities – ett nytt program inom ramen för EU:s initiativ om klimatneutrala städer (NetZeroCities), vilket är en satsning från EU-kommissionen som syftar till att stödja 100 städer som ska bli klimatneutrala senast 2030. I mars 2023 utseddes 53 städer till pilotstäder inom ramen för programmet, däribland Umeå kommun, för att under en tvåårsperiod testa och implementera olika åtgärder i syfte att fasa ut användningen av fossila bränslen. De åtgärder som städerna arbetar med sträcker sig över en rad olika områden såsom transport, avfallshantering, industri, energi och ekonomi.

Det nya programmet Twin Cities som presenterades i maj 2023 tar vid där, och syftar till att koppla samman de 53 pilotstäderna med städer som vill ta efter och lära för att främja kunskapsutbyte och delandet av bästa praxis städer emellan. Under en 20 månaders period ska städerna, som matchas ihop avseende gemensamma utmaningar, intressen och förutsättningar, ingå i ett skräddarsytt utbildningsprogram som syftar till att bygga kapacitet för klimatomställning. Programmet, som startar i september 2023, är öppet att söka för lokala myndigheter och stadsförvaltningar i städer av alla storlekar. Fokus under programmet är att de så kallade tvillingstäderna ska få konkret vägledning, kunskap och råd, samtidigt som pilotstäderna även ska dra nytta av utbytet för att främja sitt klimatomställningsarbete.

Kunskapsutbyte genom workshops, digitala möten och platsbesök – ansök senast 30 juni 

De städer som blir utvalda och matchas ihop kommer att mötas genom workshops, digitala möten och platsbesök, där resekostnader kommer att ersättas upp till ett visst belopp. Programmet är indelat i tre moduler: komma igång, samskapa och kapitalisering, där syftet är att underlätta och strukturera processen, samtidigt som tanken är att det ska finnas rum för viss flexibilitet beroende på städernas behov.

De utvalda tvillingstäderna kommer även att ges tillgång till de verktyg och resurser som finns på NetZeroCities-portalen. I slutet av programmet väntas städerna även ha tagit fram en så kallad replikeringsplan för vardera medverkande stad, vilket ska underlätta det praktiska genomförandet och implementeringen av åtgärder i praktiken.

Klimatneutrala städer till 2030 ett av fem uppdrag för EU-kommissionen 

Under hösten 2021 lanserade EU-kommissionen sin satsning på klimatneutrala och smarta städer inom ramen för programmet “EU Missions”, vilket är en nyhet i forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa under budgetperioden 2021–2027. EU Missions fokuserar på fem olika prioriterade områden där EU-kommissionen vill uppnå konkreta mål 2030, varav klimatneutrala och smarta städer utgör ett av de prioriterade områdena tillsammans med exempelvis klimatanpassning och cancerområdet.

Satsningen på klimatneutrala och smarta städer, som inbegriper det nya programmet Twin Cities och som samordnas av NetZeroCities, har två övergripande målsättningar: 

  • Leverera minst 100 klimatneutrala och smarta städer till år 2030. 
  • Säkerhetsställa att de utvalda städerna fungerar som experiment- och innovationsnav som möjliggör för andra europeiska städer att ta efter och anamma klimatsmarta lösningar till 2050.

Läs mer om Twinning Programme här.

Läs mer om hur du ansöker och villkoren för att medverka här.

Läs mer om när Umeå kommun blev utsedd till pilotstad inom NetZeroCities här.

Läs mer om EU:s mission för klimatneutrala och smarta städer här.

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information