Umeå utsedd till pilotstad inom EU:s nya satsning på klimatneutrala städer och smarta städer

Den 1 mars kom beskedet om att Umeå kommun utsetts till pilotstad inom EU:s nya satsning på klimatneutrala och smarta städer. Under den två år långa projektperioden kommer Umeå att tillsammans med 52 andra utvalda städer att testa och implementera nya innovativa lösningar i syfte att bli klimatneutrala 2030. Programmet är finansierat av forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa som tilldelat Umeå kommun cirka 11 miljoner kronor för genomförandet av pilotprojektet.

Umeå kommun har tillsammans med 52 andra städer utsetts till pilotstad inom NetZeroCities som samordnar EU:s mission för klimatneutrala och smarta städer. Umeå kommun skickade in sin ansökan under hösten 2022 och fick nyligen besked om att de tilldelats en plats i det två år långa pilotprogrammet. Detta innebär att Umeå kommun får tar del av EU-finansiering på cirka 11 miljoner kronor från forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa och får ett erkännande som föregångare bland europeiska städers klimatomställning.

– Vi är väldigt glada och stolta över att Umeå kommuns klimatarbete uppmärksammas och att vi får möjlighet att vidareutveckla vårt pågående arbete. Ansökan till pilotprogrammet byggde bland annat på klimatfärdplanen som tidigare utarbetats och som skrevs på i december 2022 mellan Umeå kommun och cirka 40 olika organisationer och företag, säger Philip Näslund, utvecklingsstrateg på Umeå kommun.

Umeå kommun fokuserar på samverkan mellan olika aktörer och sektor 

Pilotprojeket kommer att fortgå under en tvåårsperiod med start i maj 2023. Philip Näslund, utvecklingsstrateg på Umeå kommun, menar att Umeå kommun kommer att fokusera på att öka innovationskapaciteten mellan stadens olika aktörer och sektorer.

– Vi måste höja kunskapsläget gemensamt och agera som en gemensam kraft för att gå framåt gällande klimatomställning inom områden såsom transport, mobilitet, energi och elektrifiering.

Den tidigare nämnda klimatfärdplanen koordineras av Umeå kommun och involverar cirka 40 organisationer och företag hemmahörande i kommunen. Syftet med klimatfärdplanen är dels att tydliggöra vad som behövs göras för att minska stadens utsläpp –,och dels att skapa en samverkansplattform där Umeås aktörer hjälps åt och stärker varandra för att uppfylla målen om utsläppsminskningar och minskad klimatpåverkan. Philip Näslund menar att den klimatfärdplan som utarbetats under 2022 resulterat i en samsyn mellan kommunens olika aktörer i klimatomställningen.

– I och med klimatfärdplanen som etablerades 2022 har vi redan en spännvidd och samverkanplattform. Nu hoppas vi att den tilldelade EU-finansieringen kan fungera som en katalysator för det fortsatta arbetet, menade han.

Umeå kommun en del av satsningen som ska resultera i 100 klimatneutrala städer 2030

NetZeroCities samordnar EU-kommissionens satsning på klimatneutrala och smarta städer inom ramen för programmet “EU Missions”, vilket är en nyhet i forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa under budgetperioden 2021–2027. EU Missions fokuserar på fem olika prioriterade områden där EU-kommissionen vill uppnå konkreta mål 2030, varav klimatneutrala och smarta städer utgör ett av de prioriterade områdena.

EU:s mission för klimatneutrala och smarta städer har två övergripande målsättningar:

  • Leverera minst 100 klimatneutrala och smarta städer till år 2030.
  • Säkerhetsställa att de utvalda städerna fungerar som experiment- och innovationsnav som möjliggör för andra europeiska städer att ta efter och anamma klimatsmarta lösningar till 2050.

Pilotprogrammets målsättningar ska uppnås genom att de utvalda städerna ska testa och implementera innovativa lösningar under en tvåårsperiod – i syfte att verka för en utfasning av fossila bränslen. De åtgärder som städerna tar fram ska vara lokalt utformade och kan sträcka sig över en rad olika områden såsom transport, avfallshantering, industri, energi och ekonomi. Dessutom menar EU-kommissionen att pilotprojektet ska genomföras gemensamt mellan medborgare, företag, investerare och politiker på lokal, regional och nationell nivå.

Varje deltagande stad utarbetar och undertecknar sedan ett kontrakt i samverkan med lokala intressenter och medborgare, med delmål och en investeringsplan för att uppnå klimatneutralitet till 2030. Kontraktet är inte juridiskt bindande – men utgör ett åtagande gentemot EU, nationella- och regionala myndigheter samt medborgare. I slutet av det tvååriga projektet förväntas även städerna presentera initiativ som kan bana väg för andra städer att ta efter, i form av exempelvis lyckade affärsmodeller, politiska initiativ och finansieringsmodeller. EU-kommissionen menar att det nya programmet NetZeroCities är en del i ledet till att uppnå EU:s miljömål om en minskning av utsläpp med 55 % till 2030.

Fotograf: Sara Stenberg

Läs mer om EU:s mission för klimatneutrala och smarta städer här.

Läs mer om NetZeroCities här. 

Läs mer om Umeå kommuns ansökan här.

Läs mer om Umeå kommuns klimatfärdplan här. 

/ Vilma Nuldén

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information