Umeå kommun siktar på att delta i EU:s satsning 100 klimatneutrala städer

Den 7 februari meddelade Umeå kommun att de ansökt om att bli en del av EU-kommissionens satsning ”EU Mission: Climate-Neutral and Smart Cities”. Dessa ska gå före i den gröna omställningen och visa vägen för fler europeiska städer. Umeå kommun är en av 377 sökande städer som hoppas bli en del av EU:s program.

EU-kommissionen satsar på 100 europeiska städer som ska bli klimatneutrala till år 2030. För att nomineras krävs att städerna har minst 50 000 invånare (med undantag för länder med fem eller färre städer över 100 000 invånare), visa på hög klimatneutralitetsambition och främja mångfald och delaktighet från civilsamhället och andra intressenter. Umeå ligger redan långt fram i arbetet mot ett klimatsmart samhälle men vill nu lägga i en högre växel för att påskynda omställningen.

- Vi hoppas det här ska ge oss ytterligare förutsättningar att möjliggöra en snabbare ökad omställningstakt där vi får möjlighet att samarbete med andra progressiva städer i Europa, samt möjliggöra nya former av stöd för att skynda på omställningen. Vi vill även nå ut än mer med det fantastiska arbete som bedrivs i Umeåregionen och hela norra Sverige för att möjliggöra klimatomställningen. Genom att både sprida vår kunskap och lära av andra kan vi bidra än mer till att nå Parisavtalet, säger Philip Näslund, utvecklingsstrateg på Umeå kommun.

Vad är EU-kommissionens satsning på 100 klimatneutrala städer?

EU-kommissionen vill med initiativet ”EU Mission: Climate-Neutral and Smart Cities” satsa extra resurser på 100 städer i olika medlemsländer, med förhoppningen att dessa kan inspirera fler städer att ta efter. Projektet är ett av uppdragen inom programmet ”EU Missions” - en nyhet i forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa för budgetperioden 2021–2027. Horisont Europa investerar cirka 350 miljoner euro i forskning och innovationsåtgärder kopplade till uppdraget under perioden 2021–2023. Centralt är att skapa samverkan mellan olika sektorer och att vara lyhörd för städernas unika behov och önskemål. Genom finansiering från Horisont Europa och gemensamt engagemang från medborgare, företag, investerare och politiker på alla nivåer hoppas EU-kommissionen att satsningen ska skapa klimatsmarta lösningar som minskar koldioxidutsläppen samt bidrar till renare luft, tryggare transport med minskad trängsel, lägre ljudnivåer och ökad trivsel för städernas medborgare.

Målen för EU:s satsning är att:

  1. Leverera minst 100 klimatneutrala och smarta städer till år 2030
  2. Se till att dessa städer fungerar som experiment- och innovationsnav som möjliggör för andra europeiska städer att anamma klimatsmarta lösningar till 2050

Varje deltagande stad utarbetar och undertecknar ett kontrakt i samverkan med lokala intressenter och medborgare, med delmål och en investeringsplan för att uppnå klimatneutralitet till 2030. Kontraktet är inte juridiskt bindande. Däremot utgör den ett klart och tydligt politisk åtagande gentemot EU, nationella och regionala myndigheter och medborgare. Sedan den 25 november 2021 har städer runtom i Europa kunnat skicka in intresseanmälan till EU-kommissionen om att få leda den gröna omställningen i nätverket. Ansökan stängdes den 31 januari 2022 och beskedet om vilka 100 städer som valts ut väntas komma under våren.

En del av EU:s gröna giv

Urbana miljöer spelar stor roll för EU:s klimatomställning. 75 procent av EU-medborgarna bor i städer, trots att de bara tar upp 4 procent av EU:s landyta. Globalt sett konsumerar städer 65 procent av all energi som produceras och står för 70 procent av koldioxidutsläppen. EU-kommissionen understryker därmed städernas potential att bidra till den europeiska gröna givens mål om en 55 procentig minskning av koldioxidutsläppen till 2030.

Viable Cities i Norra Sverige

EU:s satsning på 100 klimatsmarta städer kopplar an till det nationella initiativet Viable Cities som genomförs genom stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas under programperioden 2017–2030. Programmet fungerar som en katalysator för nya former av samarbete mellan städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle. Likt EU-kommissionens initiativ arbetar Viable Cities för klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser, i linje med de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet. De ser positivt till EU-kommissionens satsning och hoppas att flera av Sveriges bidrag ror ansökningarna i hamn.

- Det är otroligt hoppingivande att intresset för klimatomställningen är så stort i hela Europa. Vi vet att en hel del av ansökningarna kommer från Sverige, och vi hoppas att många av dem också blir en del av satsningen, säger Olga Kordas, Viable Cities programchef.

Från norra Sverige utgör Östersund, Skellefteå och Umeå 3 av 23 svenska städer som anslutit sig till Viable Cities.

Läs mer om EU-kommissionens satsning på 100 klimatneutrala städer, här.

Läs Umeå kommuns nyhet, här.

Läs om Viable Cities, här.

/Vilma Johansson

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information