EU-kommissionens årliga rapport belyser utmaningar och framsteg för norra Sveriges ekonomiska och politiska utveckling

EU-kommissionens årliga landrapport om Sverige belyser den ekonomiska och politiska utvecklingen i norra Sverige och framhäver både utmaningar och framsteg i regionerna. Bristen på kvalificerad arbetskraft utgör ett hinder för tillväxt, men Sverige satsar på kompetensutveckling och omskolning för att främja den gröna omställningen. Samtidigt noteras stabil sysselsättning inom energiintensiva sektorer och tillväxten av gröna jobb. Utvidgningen av gruvdriften och behovet av kompetensutveckling är utmaningar som identifieras som särskilt relevanta för framtida investeringar och stödfunktioner från EU.

“Att utveckla en platsbaserad politik är avgörande för EU:s övergripande välstånd”

EU-kommissionen publicerade nyligen rapporten Regional Trends for Growth and Convergence in the European Union som fokuserar på regionala trender för tillväxt och integration inom hela EU. Rapporten belyser att EU har framgångsrikt minskat skillnaderna i utvecklingsnivå mellan olika regioner genom åtgärder som sammanhållningspolitiken. Trots detta finns det fortfarande betydande skillnader mellan EU-regioner när det gäller tillgång till grundläggande offentliga tjänster, sysselsättning och arbetslöshet, konkurrenskraft och produktivitet. Särskilda utmaningar finns i landsbygdsområden och inom områden som utbildning, transport, arbetsmarknad och forskning. Rapporten betonar vikten av sammanhållningspolitiken och investeringar för att främja tillväxt och konvergens, och pekar på behovet av att utveckla lagförslag och strategier som tar hänsyn till de specifika utmaningarna i varje region.

I samband med rapporten om regionala trender offentliggjorde EU-kommissionen även sina årliga rapporter för EU:s medlemsstater, vilka utgör en detaljerad bedömning av ländernas ekonomiska och politiska utveckling. I den svenska landrapporten undersöks en rad olika faktorer och går in på specifika utmaningar för norra Sverige.

Bristen på kvalificerad arbetskraft utgör ett hinder för regional utveckling i norra Sverige

En viktig punkt som framkommer i rapporten är den brist på kvalificerad arbetskraft som utgör ett hinder för regional utveckling i norra Sverige. Uppskattningar visar att över 100 000 personer med specialkompetens kommer att behövas i Sveriges norra glesbefolkade områden fram till 2035, vilket skapar en betydande kompetensbrist. I rapporten lyfts Fonden för Rättvis Omställning (FRO) fram som en del av EU-kommissionens bidrag till att bemöta denna kompetensförsörjningsutmaning med nästan 17 miljoner euro från FRO som ska gå till att omskola och vidareutbilda arbetstagare inom stål- och metallindustrin i Norrbotten och Västerbotten. 

Stark sysselsättning inom energiintensiva sektorer och tillväxt av gröna jobb

Rapporten noterar att sysselsättningen inom Sveriges energiintensiva sektorer är generellt sett stabil, samtidigt som den gröna ekonomin fortsätter att expandera och antalet gröna jobb ökar, däremot vissa energiintensiva sektorer, som tillverkning av grundmetaller, kemikalier och motorfordon, sett en minskning av sysselsättningen. Utsläppsintensiteten av växthusgaser per arbetstagare har minskat och ligger under EU-genomsnittet. Sysselsättningen inom gruvdrift har ökat, och Sverige står för en betydande majoritet av Europas järnmalmsproduktion.

Utmaningar med utvidgningen av gruvdrift och behovet av kompetensutveckling

Rapporten pekar också på utmaningar som är förknippade med utvidgningen av gruvdriften i norra Sverige. Det har rapporterats om sociala konflikter och negativa effekter på naturliga ekosystem. Å andra sidan har antalet arbetstillfällen inom sektorn för miljövaror och -tjänster ökat, vilket överstiger EU-genomsnittet. EU-kommissionen uppmärksammar även att bristen på kvalificerad arbetskraft inom tjänstesektorn, särskilt inom yrken inom professionella, vetenskapliga och tekniska verksamheter samt administrativa och supporttjänster, utgör också en stor utmaning för utvecklingen av landets nordligaste regioner.

Sveriges satsning på kompetensutveckling och omskolning för att främja den gröna omställningen

Rapporten framhåller att Sverige utmärker sig genom att satsa på kompetensutveckling och omskolning inom nedgående och föränderliga sektorer, vilket har lett till en betydande ökning av deltagandet i utbildningsaktiviteter. Sveriges arbetstagares deltagande i utbildning inom energiintensiva industrier är det högsta i EU, och endast en liten andel av Sveriges medborgare anser att de saknar nödvändiga färdigheter för att bidra till den gröna omställningen. EU-kommissionens ambition är därmed att främja denna trend och möjliggöra anställningar inom den gröna ekonomin. EU:s mekanism för rättvis omställning har även stödåtgärder inom stål- och metallindustrin i norra Sverige. Europeiska socialfonden ger även ut medel till kompetensutveckling och omskolning av arbetstagare i regionerna.

Läs landrapporten över Sverige här

Läs Regional Trends for Growth and Convergence in the European Union här

/Andreas Lindström

20 Jun 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information